C-46/20 - Finanzamt G

Printed via the EU tax law app / web

C_2020191CS.01000501.xml

8.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 191/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 29. ledna 2020 – Z v. Finanzamt G

(Věc C-46/20)

(2020/C 191/07)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobce a navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: G

Žalovaný a odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: Finanzamt Z

Předběžné otázky

1.

Brání čl. 168 písm. a) ve spojení s článkem 167 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) vnitrostátní judikatuře, podle které je v případech, kdy při pořízení plnění existuje právo zvolit jeho zařazení, vyloučen nárok na odpočet DPH na vstupu, jestliže do uplynutí zákonné lhůty pro podání ročního přiznání k DPH nebylo učiněno rozhodnutí o zařazení, které by bylo seznatelné pro daňové orgány?

2.

Brání čl. 168 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vnitrostátní judikatuře, podle které se v případě, že neexistují (dostatečné) indicie svědčící o zařazení pro podnikatelské účely, předpokládá, že došlo k zařazení do soukromé sféry, respektive se uplatní domněnka v tomto smyslu?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.