Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61979J0823

ARREST VAN HET HOF (EERSTE KAMER) VAN 9 OKTOBER 1980. - STRAFGEDING TEGEN GIOVANNI CARCIATI. - (" VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - TIJDELIJKE INVOER VAN MOTORVOERTUIGEN "). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET TRIBUNALE TE RAVENNA). - ZAAK NO. 823/79.

Jurisprudentie 1980 bladzijde 02773
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00061


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - NATIONALE REGELING DIE INGEZETENEN VERBIEDT GEBRUIK TE MAKEN VAN VOERTUIGEN DIE ONDER TIJDELIJKE INVOERREGELING ZIJN INGEVOERD - VERENIGBAARHEID MET HET EEG-VERDRAG

Samenvatting


DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN BELETTEN NIET DAT BIJ NATIONALE REGELING AAN DE INGEZETENEN VAN EEN LID-STAAT ONDER STRAFBEDREIGING WORDT VERBODEN , GEBRUIK TE MAKEN VAN MOTORVOERTUIGEN DIE ONDER EEN TIJDELIJKE INVOERREGELING ZIJN GEIMPORTEERD EN DERHALVE ZIJN VRIJGESTELD VAN BETALING VAN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE .

Partijen


IN ZAAK 823/79 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNALE TE RAVENNA IN HET ALDAAR DIENENDE STRAFGEDING TEGEN

GIOVANNI CARCIATI ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE GEMEENSCHAPSREGELING INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ BESCHIKKING VAN 17 DECEMBER 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 21 DECEMBER 1979 , HEEFT HET TRIBUNALE TE RAVENNA KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN VRAAG GESTELD OVER DE VERENIGBAARHEID VAN EEN AANTAL ITALIAANSE WETTELIJKE BEPALINGEN MET DE GEMEENSCHAPSREGELING INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN .

2 DE FEITEN DIE TOT HET GEDING VOOR HET TRIBUNALE TE RAVENNA HEBBEN GELEID ZIJN DE VOLGENDE : G . CARCIATI , EEN TE RAVENNA WONENDE ITALIAAN , WERD DOOR DE GUARDIA DI FINANZA AANGEHOUDEN TOEN HIJ OP ITALIAANS GRONDGEBIED REED IN EEN AUTO MET EEN DUITS KENTEKEN . HIJ VERKLAARDE DAT EEN ONDERDAAN VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HEM DEZE AUTO HAD TOEVERTROUWD , OM DAAROVER OP ZIJN VEELVULDIGE ZAKENREIZEN IN ITALIE TE KUNNEN BESCHIKKEN . TEGEN CARCIATI WERD PROCES-VERBAAL WEGENS SMOKKEL OPGEMAAKT , TERZAKE VAN HET , ALS ITALIAANS INGEZETENE , BINNEN HET NATIONALE DOUANEGEBIED ONDER ZICH HOUDEN EN GEBRUIKEN VAN EEN AUTO MET EEN BUITENLANDS KENTEKEN , ZULKS IN STRIJD MET DE BEPALINGEN INZAKE TIJDELIJKE INVOER .

3 IN DE LOOP VAN HET GEDING BESLOOT HET TRIBUNALE TE RAVENNA HET HOF VAN JUSTITIE DE VOLGENDE PREJUDICIELE ZAAK VOOR TE LEGGEN :

' ' ZIJN DE ARTIKELEN 25 , 216 , 287 EN 339 VAN HET DECREET VAN DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK ( DPR ) NR . 43 VAN 23 JANUARI 1973 , JUNCTIS GOEDKEURINGSWET NR . 1163 VAN 27 OKTOBER 1957 TER UITVOERING VAN HET DOUANEVERDRAG VAN NEW YORK VAN 4 JUNI 1954 EN DE ARTIKELEN 67 , 69 , 70 EN 71 VAN DPR NR . 633 VAN 26 OKTOBER 1972 IN STRIJD MET DE GEMEENSCHAPSREGELING INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN?

' '

4 OFSCHOON HET HOF NIET BEVOEGD IS IN PROCEDURES KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG UITSPRAAK TE DOEN OVER DE VERENIGBAARHEID VAN NATIONALE RECHTSVOORSCHRIFTEN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , KAN HET , WANNEER EEN VERWIJZINGSBESCHIKKING ONJUIST IS GEFORMULEERD , DE VRAAG BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPS RECHT ZODANIG HERFORMULEREN DAT HET DAAROVER UITSPRAAK KAN DOEN . IN CASU MOET ANTWOORD WORDEN GEGEVEN OP DE VRAAG OF DE VERDRAGSBEGINSELEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN IN DE WEG STAAN AAN EEN NATIONALE REGELING DIE , ENERZIJDS , BIJ NORMALE INVOER VAN VOERTUIGEN BETALING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VOORSCHRIJFT EN , ANDERZIJDS , DE INGEZETENEN VAN DE BETROKKEN STAAT ONDER STRAFBEDREIGING VERBIEDT GEBRUIK TE MAKEN VAN VOERTUIGEN DIE ONDER DE TIJDELIJKE INVOERREGELING , DUS MET VRIJSTELLING VAN DE GENOEMDE BELASTING , ZIJN INGEVOERD .

5 ARTIKEL 2 VAN HET - DOOR ALLE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP GERATIFICEERDE - DOUANEVERDRAG VAN NEW YORK VAN 4 JUNI 1954 , REGELT DE INVOER VAN MOTORVOERTUIGEN MET TIJDELIJKE VRIJSTELLING VAN RECHTEN EN HEFFINGEN . ARTIKEL 2 , LID 1 , BEPAALT DAT ELKE VERDRAGSLUITENDE STAAT ' ' MET TIJDELIJKE VRIJSTELLING . . . VOERTUIGEN ( ZAL ) TOELATEN , WELKE TOEBEHOREN AAN PERSONEN DIE HUN NORMALE VERBLIJFPLAATS HEBBEN BUITEN HET GEBIED VAN DIE STAAT , EN HETZIJ DOOR DE EIGENAARS VAN DIE VOERTUIGEN , HETZIJ DOOR ANDERE PERSONEN DIE HUN NORMALE VERBLIJFPLAATS HEBBEN BUITEN HET GEBIED VAN DIE STAAT , WORDEN INGEVOERD EN WORDEN GEBEZIGD VOOR HUN PERSOONLIJK GEBRUIK TER GELEGENHEID VAN EEN TIJDELIJK BEZOEK ' ' .

6 ARTIKEL 216 VAN DPR NR . 43 VAN 23 JANUARI 1973 ( GECOORDINEERDE TEKST VAN DE DOUANEVOORSCHRIFTEN ) REGELT DE TIJDELIJKE INVOER VAN WEGVOERTUIGEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK ONDER VERWIJZING NAAR HET DOUANEVERDRAG VAN NEW YORK ; ARTIKEL 216 , TWEEDE ALINEA , BEPAALT DAT DE OP SMOKKEL GESTELDE STRAFFEN VAN TOEPASSING ZIJN , WANNEER NIET OF NIET MEER IS VOLDAAN AAN DE IN GENOEMD VERDRAG GESTELDE VOORWAARDEN . DEZE BEPALING BEVAT OOK HET BEDRAG VAN DE BOETE DIE WORDT OPGELEGD AAN DEGENE DIE BUITENLANDSE GOEDEREN ONDER ZICH HOUDT ZONDER DE RECHTMATIGE HERKOMST DAARVAN AAN TE TONEN ( ARTIKEL 282 JUNCTO ARTIKEL 25 ), OF AAN BUITENLANDSE GOEDEREN , DIE MET VRIJDOM OF VERLAGING VAN RECHTEN ZIJN INGEVOERD , GEHEEL OF TEN DELE EEN ANDERE BESTEMMING GEEFT DAN WAARVOOR DE VRIJDOM OF DE VERLAGING IS VERLEEND ( ARTIKEL 287 ).

7 DPR NR . 633 VAN 26 OKTOBER 1972 INZAKE DE INSTELLING EN REGELING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BEPAALT MET BETREKKING TOT DE NIET-BETAALDE RECHTEN AAN WELKER BEDRAGEN DE STRAFSANCTIE EVENREDIG IS , DAT BEDOELDE BELASTING ONDER MEER WORDT GEHEVEN OP DE IMPORTEN , ONVERSCHILLIG DOOR WIE ZE WORDEN VERRICHT , EN GEEFT VERVOLGENS IN DE ARTIKELEN 67-70 EEN SPECIFIEKE REGELING VAN DE BELASTING OP DE INVOER .

8 OPMERKING VERDIENT DAT DE TOEPASSING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BIJ INVOER VAN GOEDEREN UITDRUKKELIJK IS VOORZIEN IN ARTIKEL 2 VAN DE TWEEDE RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 11 APRIL 1967 - 67/228/EEG - BETREFFENDE DE HARMONISATIE VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE OMZETBELASTING ( PB 1967 , BLZ . 1303 ). ARTIKEL 14 VAN DE ZESDE RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 - 77/388/EEG - ( PB L 145 VAN 1977 , BLZ . 1 ) BEPAALT DAT DE LID-STATEN , ONVERMINDERD ANDERE COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN EN ONDER DE VOORWAARDEN DIE ZIJ VASTSTELLEN OM EEN JUISTE EN EENVOUDIGE TOEPASSING VAN DE BETREFFENDE VRIJSTELLINGEN TE VERZEKEREN EN ALLE FRAUDE , ONTWIJKING EN MISBRUIK TE VOORKOMEN , VRIJSTELLING VERLENEN VOOR DE INVOER VAN GOEDEREN DIE WORDEN AANGEGEVEN IN HET KADER VAN EEN DOUANEREGELING VOOR TIJDELIJKE INVOER .

9 DE LID-STATEN BEHOUDEN DUS EEN GROTE VRIJHEID VAN HANDELEN INZAKE TIJDELIJKE INVOER , JUIST TENEINDE BELASTINGFRAUDE TE VOORKOMEN . DAARUIT VOLGT DAT WANNEER DE DAARTOE GENOMEN MAATREGELEN NIET EXCESSIEF ZIJN , ZIJ OOK VERENIGBAAR ZIJN MET HET BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN .

10 HET DOOR EEN LID-STAAT AAN INGEZETENEN OPGELEGDE VERBOD OM MET TIJDELIJKE VRIJSTELLING INGEVOERDE MOTORVOERTUIGEN TE GEBRUIKEN , VORMT EEN DOELTREFFEND MIDDEL OM BELASTINGFRAUDE TE VOORKOMEN EN TE WAARBORGEN DAT DE BELASTING WORDT BETAALD IN HET LAND VAN BESTEMMING DER GOEDEREN . HET VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE DE BELASTINGVRIJSTELLINGEN BIJ DE TIJDELIJKE INVOER VAN BEPAALDE VERVOERMIDDELEN BINNEN DE GEMEENSCHAP , DAT DOOR DE COMMISSIE OP 30 OKTOBER 1975 IS INGEDIEND ( PB C 267 VAN 1975 , BLZ . 8 ), ERKENT DE NOODZAAK VAN EEN DERGELIJKE MAATREGEL , DOOR IN ARTIKEL 3 ( BETREFFENDE DE TIJDELIJKE INVOER VAN BEPAALDE VERVOERMIDDELEN VOOR PARTICULIER GEBRUIK ) TE BEPALEN : A ) DE PARTICULIER DIE DEZE GOEDEREN INVOERT DIENT : AA ) ZIJN HOOFDVERBLIJFPLAATS TE HEBBEN IN EEN ANDERE LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP , DAN DIE VAN DE TIJDELIJKE INVOER , . . . B ) DE VERVOERMIDDELEN MOGEN NIET WORDEN GECEDEERD NOCH VERHUURD IN DE LID-STAAT VAN TIJDELIJKE INVOER NOCH UITGELEEND AAN EEN INGEZETENE VAN DEZE LID-STAAT ' ' .

11 ZODRA DE VERENIGBAARHEID VAN BEPALINGEN ALS DIE VAN DE BETROKKEN NATIONALE WETGEVING MET DE VOORSCHRIFTEN VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE IS VASTGESTELD , BESTAAN ER GEEN ARGUMENTEN OP GROND WAARVAN DE BEVOEGDHEID VAN EEN LID-STAAT , STRAFSANCTIES TE STELLEN OP NIET-NALEVING VAN DE NATIONALE REGELING , IN TWIJFEL KAN WORDEN GETROKKEN .

12 OP DE VRAAG VAN HET TRIBUNALE TE RAVENNA MOET DERHALVE WORDEN GEANTWOORD DAT DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN NIET BELETTEN DAT BIJ EEN NATIONALE REGELING AAN DE INGEZETENEN VAN EEN LID-STAAT ONDER STRAFBEDREIGING WORDT VERBODEN , GEBRUIK TE MAKEN VAN MOTORVOERTUIGEN DIE ONDER EEN TIJDELIJKE INVOERREGELING ZIJN GEIMPORTEERD EN DERHALVE ZIJN VRIJGESTELD VAN BETALING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

13 DE KOSTEN DOOR DE ITALIAANSE REGERING EN DE COMMISSIE WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNALE TE RAVENNA BIJ BESCHIKKING VAN 26 NOVEMBER 1979 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN BELETTEN NIET DAT BIJ NATIONALE REGELING AAN DE INGEZETENEN VAN EEN LID-STAAT ONDER STRAFBEDREIGING WORDT VERBODEN , GEBRUIK TE MAKEN VAN MOTORVOERTUIGEN DIE ONDER EEN TIJDELIJKE INVOERREGELING ZIJN GEIMPORTEERD EN DERHALVE ZIJN VRIJGESTELD VAN BETALING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE .