Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61986J0125

DOMSTOLENS DOM AF 24. NOVEMBER 1987. - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER MOD DEN ITALIENSKE REPUBLIK. - TRAKTATBRUD - MANGLENDE GENNEMFOERELSE I NATIONAL RET AF RAADETS DIREKTIV 83/181/EOEF - FRITAGELSE FOR MERVAERDIAFGIFT VED VISSE FORMER FOR ENDELIG INDFOERSEL AF GODER. - SAG 125/86.

Samling af Afgørelser 1987 side 04669


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

MEDLEMSSTATER - FORPLIGTELSER - GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVER - UNDLADELSE - BERETTIGELSE - UTILLADELIGHED

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 169 )

Sammendrag


EN MEDLEMSSTAT KAN IKKE PAABERAABE SIG BESTEMMELSER, PRAKSIS ELLER FORHOLD I SIN INTERNE RETSORDEN SOM BEGRUNDELSE FOR IKKE AT OVERHOLDE FORPLIGTELSER ELLER FRISTER I HENHOLD TIL DIREKTIVER .

Dommens præmisser


1 VED STAEVNING, INDGIVET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 26 . MAJ 1986, HAR KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 169 ANLAGT SAG MED PAASTAND OM, AT DET STATUERES, AT DEN ITALIENSKE REPUBLIK HAR TILSIDESAT SINE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATEN, IDET DEN IKKE INDEN FOR DEN FASTSATTE FRIST HAR SAT DE BESTEMMELSER I KRAFT, DER ER NOEDVENDIGE FOR AT EFTERKOMME RAADETS DIREKTIV 83/181 AF 28 . MARTS 1983 OM FASTLAEGGELSE AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 14, STK . 1, LITRA D ), I DIREKTIV 77/388 FOR SAA VIDT ANGAAR FRITAGELSE FOR MERVAERDIAFGIFT VED VISSE FORMER FOR ENDELIG INDFOERSEL AF GODER ( EFT L*105, S.*38 ).

2 ARTIKEL 93, STK . 2, I DIREKTIV 83/181 BESTEMMER, AT MEDLEMSSTATERNE SKULLE TRAEFFE DE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR AT EFTERKOMME DIREKTIVET SENEST DEN 1 . JULI 1984, OG AT DE SKULLE UNDERRETTE KOMMISSIONEN OM DE SAALEDES VEDTAGNE BESTEMMELSER .

3 KOMMISSIONEN MODTOG IKKE MEDDELELSE FRA DEN ITALIENSKE REGERING OM, HVILKE RETSFORSKRIFTER DEN HAVDE UDSTEDT TIL GENNEMFOERELSE AF DIREKTIVET, OG TILSTILLEDE DERFOR DEN 21 . DECEMBER 1984 REGERINGEN EN AABNINGSSKRIVELSE, HVORI DEN ANMODEDE DEN OM AT FREMSAETTE SINE BEMAERKNINGER . DEN 18 . JULI 1985 FREMSATTE KOMMISSIONEN EN BEGRUNDET UDTALELSE . EFTER AT KOMMISSIONEN TRE GANGE HAVDE IMOEDEKOMMET EN ANMODNING OM FORLAENGELSE AF DEN FRIST, DEN HAVDE GIVET DEN ITALIENSKE REGERING TIL AT EFTERKOMME UDTALELSEN, SAALEDES AT DER KUNNE VEDTAGES ET LOVFORSLAG VEDROERENDE DIREKTIVET, ANLAGDE KOMMISSIONEN NAERVAERENDE SAG .

4 VEDROERENDE SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB SAMT PARTERNES ANBRINGENDER OG ARGUMENTER HENVISES I OEVRIGT TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

5 DEN ITALIENSKE REGERING HAR INDROEMMET, AT DEN ENDNU IKKE HAR OPFYLDT SINE FORPLIGTELSER . UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING OPLYSTE DEN, AT DET LOVFORSLAG, HVORVED DIREKTIVET SIKRES GENNEMFOERELSE, VAR FREMSAT I DET ITALIENSKE PARLAMENT, OG AT BUDGETUDVALGET ALLEREDE HAVDE ANBEFALET DETS VEDTAGELSE . LOVGIVNINGSPROCEDUREN VAR SAALEDES IGANG, MEN PAA GRUND AF POLITISKE PROBLEMER HAVDE DEN IKKE KUNNET AFSLUTTES INDEN DEN MUNDTLIGE FORHANDLING .

6 DET BEMAERKES, AT I HENHOLD TIL DOMSTOLENS FASTE PRAKSIS KAN EN MEDLEMSSTAT IKKE PAABERAABE SIG BESTEMMELSER, PRAKSIS ELLER FORHOLD I SIN INTERNE RETSORDEN SOM BEGRUNDELSE FOR IKKE AT OVERHOLDE FORPLIGTELSER ELLER FRISTER I HENHOLD TIL DIREKTIVER .

7 DET MAA HEREFTER FASTSLAAS, AT DEN ITALIENSKE REPUBLIK HAR TILSIDESAT SINE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATEN, IDET DEN IKKE INDEN FOR DEN FASTSATTE FRIST HAR SAT DE BESTEMMELSER I KRAFT, DER ER NOEDVENDIGE FOR AT EFTERKOMME RAADETS DIREKTIV 83/181 AF 28 . MARTS 1983 OM FASTLAEGGELSE AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 14, STK . 1, LITRA D ), I DIREKTIV 77/388 FOR SAA VIDT ANGAAR FRITAGELSE FOR MERVAERDIAFGIFT VED VISSE FORMER FOR ENDELIG INDFOERSEL AF GODER .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

8 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69, STK . 2, DOEMMES DEN PART, DER TABER SAGEN, TIL AT BETALE SAGENS OMKOSTNINGER . SAGSOEGTE HAR TABT SAGEN OG BOER DERFOR BETALE SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN

1 ) DEN ITALIENSKE REPUBLIK HAR TILSIDESAT SINE FORPLIGELSER I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATEN, IDET DEN IKKE INDEN FOR DEN FASTSATTE FRIST HAR SAT DE BESTEMMELSER I KRAFT, DER ER NOEDVENDIGE FOR AT EFTERKOMME RAADETS DIREKTIV 83/181 AF 28 . MARTS 1983 OM FASTLAEGGELSE AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 14, STK . 1, LITRA D ), I DIREKTIV 77/388 FOR SAA VIDT ANGAAR FRITAGELSE FOR MERVAERDIAFGIFT VED VISSE FORMER FOR ENDELIG INDFOERSEL AF GODER .

2 ) DEN ITALIENSKE REPUBLIK BETALER SAGENS OMKOSTNINGER .