Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61986J0125

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 83/181/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. - ΥΠΟΘΕΣΗ 125/86.

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1987 σελίδα 04669


Περίληψη
Διάδικοι
Σκεπτικό της απόφασης
Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα
Διατακτικό

Λέξεις κλειδιά


++++

Κράτη μέλη - Υποχρεώσεις - Εκτέλεση των οδηγιών - Παράβαση - Δικαιολογία - Δεν επιτρέπεται

( Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 169 )

Περίληψη


Κράτος μέλος δεν μπορεί να επικαλείται διατάξεις, την ακολουθούμενη πρακτική ή καταστάσεις της εσωτερικής του έννομης τάξης για να δικαιολογεί τη μη τήρηση των υποχρεώσεων και προθεσμιών που θέτουν οι οδηγίες .

Διάδικοι


Στην υπόθεση 125/86,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον Sergio Fabro, μέλος της νομικής της υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον Γεώργιο Κρεμλή, μέλος της νομικής της υπηρεσίας, κτίριο Jean Monnet,

προσφεύγουσα,

κατά

Ιταλικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Luigi Ferrari Bravo, προϊστάμενο της υπηρεσίας διπλωματικών διαφορών, συνθηκών και νομοθετικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, επικουρούμενο από τον Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο την ιταλική πρεσβεία,

καθής,

που έχει ως αντικείμενο να αναγνωριστεί ότι η Ιταλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθεί με την οδηγία 83/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ ), της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών ( ΕΕ L 105, σ . 38 ) παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΟΚ,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

συγκείμενο από τους G . Bosco, πρόεδρο τμήματος, προεδρεύοντα, J . C . Moitinho de Almeida, πρόεδρο τμήματος, T . Koopmans, U . Everling, Κ . Κακούρη, R . Joliet και F . Schockweiler, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας : C . O . Lenz

γραμματέας : B . Pastor, υπάλληλος διοικήσεως

λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση για την επ' ακροατηρίου συζήτηση και κατόπιν της προφορικής διαδικασίας της 1ης Απριλίου 1987,

αφού άκουσε το γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 1987,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Σκεπτικό της απόφασης


1 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 26 Μαΐου 1986, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΟΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Ιταλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθεί με την οδηγία 83/181 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ ), της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΟΚ .

2 Το άρθρο 93, παράγραφος 2, της οδηγίας 83/181 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 1984 και οφείλουν να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν κατ' αυτό τον τρόπο .

3 Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε από την ιταλική κυβέρνηση καμία ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, της απηύθυνε στις 21 Δεκεμβρίου 1984 έγγραφο οχλήσεως καλώντας την να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της . Η Επιτροπή, αφού διατύπωσε στις 18 Ιουλίου 1985 αιτιολογημένη γνώμη και έκανε δεκτές τρεις αιτήσεις παρατάσεως της προθεσμίας που είχε ταχθεί στην ιταλική κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με αυτή τη γνώμη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ψήφιση σχεδίου νόμου σχετικά με την οδηγία, άσκησε την παρούσα προσφυγή .

4 Στην έκθεση για την επ' ακροατηρίου συζήτηση αναπτύσσονται διεξοδικώς τα πραγματικά περιστατικά, η διαδικασία και οι ισχυρισμοί των διαδίκων . Τα στοιχεία αυτά της δικογραφίας δεν επαναλαμβάνονται πιο κάτω παρά μόνο καθόσον απαιτείται για να σχηματίσει κρίση το Δικαστήριο .

5 Η ιταλική κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμα τηρήσει τις υποχρεώσεις της . Κατά τη συνεδρίαση, ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο βρίσκεται ενώπιον του Κοινοβουλίου και έχει ήδη δοθεί ευνοϊκή γνώμη από την επιτροπή του προϋπολογισμού . Η νομοθετική διαδικασία συνεχίζεται, αλλά δυσκολίες πολιτικής φύσεως παρεμπόδισαν την περαίωσή της πριν από τη συνεδρίαση .

6 Πρέπει να υπομνηστεί ότι κατά πάγια νομολογία κράτος μέλος δεν μπορεί να επικαλείται διατάξεις, την ακολουθούμενη πρακτική ή καταστάσεις της εσωτερικής του έννομης τάξης για να δικαιολογεί τη μη τήρηση των υποχρεώσεων και προθεσμιών που θέτουν οι οδηγίες .

7 Πρέπει επομένως να γίνει δεκτό ότι η Ιταλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθεί με την οδηγία 83/181 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ ), της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΟΚ .

Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα


Επί των δικαστικών εξόδων

8 Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα . Δεδομένου ότι η καθής ηττήθηκε πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα .

Διατακτικό


Για τους λόγους αυτούς

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

αποφασίζει :

1 ) Η Ιταλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθεί με την οδηγία 83/181 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ ), της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΟΚ .

2 ) Καταδικάζει την Ιταλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα .