Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61986J0252

DOMSTOLENS DOM AF 3. MARTS 1988. - GABRIEL BERGANDI MOD DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES. - MOMS - SPILLEAUTOMATER. - SAG 252/86.

Samling af Afgørelser 1988 side 01343


Sammendrag
Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Nøgleord


++++

1 . FISKALE BESTEMMELSER - HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE - OMSAETNINGSAFGIFTER - FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM - OPKRAEVNING AF ANDRE INTERNE AFGIFTER MED KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONER BELAGT MED MERVAERDIAFGIFT - IKKE TILLADT

( RAADETS DIREKTIV 77/388/EOEF, ART . 33 )

2 . FISKALE BESTEMMELSER - HARMONISERING AF LOVGIVNINGERNE - OMSAETNINGSAFGIFTER - FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM - AFGIFTER MED KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT - AFGIFT MED FAST SATS, SOM PAALAEGGES ET GODE, ALENE FORDI DETTE STILLES TIL RAADIGHED FOR PUBLIKUM - KRITERIER ( RAADETS DIREKTIV 77/388/EOEF, ART . 33 )

3 . FISKALE BESTEMMELSER - INTERNE AFGIFTER - TRAKTATENS ARTIKEL 95 - ANVENDELSESOMRAADE - AFGIFTER PAA ANVENDELSE AF IMPORTEREDE PRODUKTER - OMFATTET - BETINGELSER

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 95 )

4 . FISKALE BESTEMMELSER - INTERNE AFGIFTER - DIFFERENTIERET AFGIFTSORDNING - LOVLIGT - BETINGELSER - FORFOELGELSE AF MAAL DER ER FORENELIGE MED FAELLESSKABSRETTEN - INGEN DISKRIMINERENDE ELLER BESKYTTENDE KARAKTER - PROGRESSIV BESKATNING AF SPILLEAUTOMATER

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 95 )

5 . FRIE VAREBEVAEGELSER - KVANTATIVE RESTRIKTIONER - FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING - TRAKTATENS ARTIKEL 30 - ANVENDELSESOMRAADE - FORANSTALTNINGER DER ER OMFATTET AF ARTIKEL 95 - IKKE OMFATTET

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 30 OG 95 )

Sammendrag


1 . ARTIKEL 33 I DET SJETTE DIREKTIV 77/388/EOEF OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE EFTER INDFOERELSEN AF DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM ER AFSKAARET FRA AT OPKRAEVE ANDRE SKATTER ELLER AFGIFTER, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, AF MOMSPLIGTIG LEVERING AF GODER, UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER ELLER INDFOERSEL .

2 . EN AFGIFT, DER PAALAEGGES ET GODE, ALENE FORDI DET STILLES TIL RAADIGHED FOR PUBLIKUM, UDEN REEL HENSYNTAGEN TIL DE INDTAEGTER, DER HERVED VIL KUNNE OPNAAS, KAN IKKE ANSES FOR AT HAVE KARAKTER AF EN OMSAETNINGSAFGIFT PAA TJENESTEYDELSERNES PRIS, SELV OM AFGIFTEN OPKRAEVES MED FORSKELLIGE BELOEB UNDER HENSYN TIL DET AFGIFTSPLIGTIGE GODES BESKAFFENHED . SELV OM EN AFGIFT, DER SVARES MED EN FAST SATS, UNDER VISSE OMSTAENDIGHEDER KAN BETRAGTES SOM EN STANDARDISERET BESKATNING AF INDTAEGTER, DER HAR KARAKTER AF EN OMSAETNINGSAFGIFT, FORUDSAETTER DETTE NEMLIG DELS, AT AFGIFTEN ER FASTSAT PAA GRUNDLAG AF EN OBJEKTIV VURDERING AF DE INDTAEGTER, DER KAN FORVENTES UNDER HENSYN TIL, HVOR MANGE TJENESTEYDELSER DER SKOENNES AT VILLE BLIVE LEVERET, SAMT DISSES PRIS, DELS, AT DET GODTGOERES, AT AFGIFTEN VIL BLIVE OVERVAELTET PAA PRISEN FOR DISSE TJENESTEYDELSER, SAALEDES AT DEN I SIDSTE INSTANS BAERES AF FORBRUGEREN .

3 . DER MAA ANLAEGGES EN VID FORTOLKNING AF TRAKTATENS ARTIKEL 95, OG FORBUDET EFTER DENNE BESTEMMELSE MAA SAALEDES FINDE ANVENDELSE PAA ENHVER BESKATNING, DER KAN BEVIRKE, AT INDFOERSEL AF VARER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER OPGIVES TIL FORDEL FOR INDENLANDSK FREMSTILLEDE VARER . BESTEMMELSEN OMFATTER DERFOR IKKE KUN EN BESKATNING, SOM DIREKTE RAMMER INDFOERSEL AF VARER, MEN OGSAA INTERNE AFGIFTER, SOM PAALAEGGES ANVENDELSEN AF INDFOERTE VARER, NAAR DISSE I DET VAESENTLIGE ER BESTEMT TIL DEN PAAGAELDENDE ANVENDELSE OG KUN INDFOERES MED DETTE FORMAAL FOR OEJE .

4 . PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN SAMT UNDER HENSYN TIL, AT DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER IKKE ER GJORT ENSARTET ELLER BLEVET TILNAERMET, FORBYDES DET IKKE MEDLEMSSTATERNE AT INDFOERE ET SYSTEM MED FORSKELLIGE AFGIFTER FOR FORSKELLIGE PRODUKTKATEGORIER, SAAFREMT DE AFGIFTSFORDELE, DER INDROEMMES, TJENER LEGITIME OEKONOMISKE ELLER SOCIALE FORMAAL . MED HENSYN TIL, AT PRODUKTERNE ER INDDELT I PROGRESSIVT BESKATTEDE KATEGORIER, FORHOLDER DET SIG SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE PRINCIPIELT FRIT FOR VISSE PRODUKTER KAN INDFOERE EN AFGIFTSORDNING, HVOREFTER AFGIFTEN STIGER PROGRESSIVT PAA GRUNDLAG AF ET OBJEKTIVT KRITERIUM, FORUDSAT AT ORDNINGEN IKKE HAR NOGEN DISKRIMINERENDE ELLER BESKYTTENDE VIRKNING .

ET AFGIFTSSYSTEM, SOM INDEBAERER EN PROGRESSIV BESKATNING AF SPILLEAUTOMATER OG HERVED FOELGER DE FORSKELLIGE KATEGORIER, AUTOMATERNE ER INDDELT I, OG SOM TJENER LEGITIME SOCIALE FORMAAL OG IKKE INDEBAERER EN AFGIFTSMAESSSIG FORDEL FOR DEN INDENLANDSKE PRODUKTION I FORHOLD TIL LIGNENDE ELLER KONKURRERENDE INDFOERTE VARER, ER DERFOR IKKE I STRID MED TRAKTATENS ARTIKEL 95 .

5 . EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 OMFATTER GENERELT ALLE FORANSTALTNINGER, DER KAN BEGRAENSE IMPORTEN, OG SOM IKKE ER SAERLIGT REGULERET I ANDRE TRAKTATBESTEMMELSER . FOR SAA VIDT ANGAAR VARER MED OPRINDELSE I ANDRE MEDLEMSSTATER, FINDER BESTEMMELSEN DERFOR IKKE ANVENDELSE PAA EN BESKATNING, HVIS OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATEN ER REGULERET I TRAKTATENS ARTIKEL 95 .

Dommens præmisser


1 VED DOM AF 18 . SEPTEMBER 1986, INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 1 . OKTOBER 1986, HAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 FORELAGT SEKS PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF DELS ARTIKEL 33 I RAADETS SJETTE DIREKTIV 77/388/EOEF AF 17 . MAJ 1977 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER - DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM : ENSARTET BEREGNINGSGRUNDLAG ( EFT L 145, S . 1 ), DELS EOEF-TRAKTATENS ARTIKLER 95 OG 30 .

2 SPOERGSMAALENE ER BLEVET REJST UNDER ET SOEGSMAAL, HVORUNDER GABRIEL BERGANDI, DER DRIVER SPILLEAUTOMATVIRKSOMHED, HAR INDSTAEVNET SKATTEMYNDIGHEDERNE I DEPARTEMENTET MANCHE I ANLEDNING AF, AT DISSE FOR 1985 HAR OPKRAEVET DEN AARLIGE AFGIFT AF DE AUTOMATER, BERGANDI VAR INDEHAVER AF .

3 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESDOMMEN, AT DER PAA TIDSPUNKTET FOR DE UNDER HOVEDSAGEN OMTVISTEDE FORHOLD I FRANKRIG SVAREDES EN AARLIG AFGIFT, DEN SAAKALDTE STATSAFGIFT, AF OFFENTLIGT OPSTILLEDE AUTOMATER, DER FORMIDLER BILLEDER, LYD, SPIL ELLER ANDEN FORM FOR UNDERHOLDNING; DEN AARLIGE AFGIFTSSATS UDGJORDE - AFHAENGIGT AF AUTOMATENS ART - 500 FF, HHV . 1 500 FF, DOG SAALEDES AT SIDSTNAEVNTE SATS BLEV NEDSAT TIL 1 000 FF, SAAFREMT AUTOMATEN FOERSTE GANG VAR BLEVET SAT I DRIFT FOR MERE END TRE AAR SIDEN . INDEHAVEREN AF AUTOMATERNE BLEV AFGIFTSPLIGTIG VED AFGIVELSEN AF EN AARLIG ERKLAERING OM, AT AUTOMATERNE VAR OPSTILLET I DRIFTSKLAR STAND, OG AFGIFTEN SKULLE BETALES SENEST SEKS MAANEDER EFTER ERKLAERINGENS AFGIVELSE OG SENEST DEN 31 . DECEMBER S.AA . UNDER HENVISNING TIL AT DER SKULLE SVARES MOMS AF SAADANNE AUTOMATER MED VIRKNING FRA 1 . JULI 1985, ANLAGDE BERGANDI SAG MOD SKATTEMYNDIGHEDERNE I DEPARTEMENTET MANCHE MED PAASTAND OM DELVIS FRITAGELSE FOR 1985-AFGIFTEN, SOM HAN HAVDE MODTAGET OPKRAEVNINGSMEDDELELSE FOR .

4 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES FANDT, AT SAGEN REJSTE SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF VISSE FAELLESSKABSRETLIGE BESTEMMELSER, OG RETTEN HAR FOELGELIG UDSAT SAGEN OG FORELAGT DOMSTOLEN FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL :

" 1 ) SKAL ARTIKEL 33 I DIREKTIV 77/388/EOEF (' SJETTE MOMSDIREKTIV' ) FORTOLKES SAALEDES, AT DEN INDEHOLDER ET FORBUD MOD, AT DER FORTSAT OPKRAEVES AFGIFTER AF OMSAETNING VED LEVERING AF GODER ELLER TJENESTEYDELSER, EFTER AT SAADANNE LEVERINGER M.V . ER BLEVET MOMSPLIGTIGE?

2 ) SKAL BEGREBET OMSAETNINGSAFGIFT ELLER KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, JFR . SJETTE MOMSDIREKTIVS ARTIKEL 33, FORTOLKES SAALEDES, AT DET OMFATTER AFGIFTER, DER SVARES AF DRIFTSINDTAEGTER, OG SAALEDES, AT DET ER UDEN BETYDNING, OM AFGIFTEN BEREGNES PAA GRUNDLAG AF DE FAKTISKE INDTAEGTER ELLER - SAAFREMT DISSES NOEJAGTIGE STOERRELSE VANSKELIGT KAN FASTSLAAS - PAA ET ANSLAAET INDTAEGTSGRUNDLAG?

3 ) OMFATTER BEGREBET OMSAETNINGSAFGIFT ELLER AFGIFTER, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, JFR . ARTIKEL 33 I SJETTE MOMSDIREKTIV, NAERMERE BESTEMT EN FAST, AARLIG AFGIFT PAA OFFENTLIGT OPSTILLEDE APPARATER TIL AUTOMATISK FORMIDLING AF BILLEDER, LYD, SPIL ELLER ANDEN FORM FOR UNDERHOLDNING, NAAR AFGIFTEN ER INDFOERT TIL AFLOESNING AF EN OMSAETNINGSAFGIFT FOR INDEHAVEREN AF APPARATET, OG AFGIFTSSATSERNE I STORE TRAEK AFSPEJLER DEN ENKELTE APPARATTYPES RENTABILITET OG INDIREKTE INDEHAVERENS INDTAEGT HERVED?

4 ) SAAFREMT SPOERGSMAAL 1 OG 3 BESVARES BEKRAEFTENDE, OENSKES DET OPLYST, OM FORBUDET MOD KUMULATIV PAALAEGNING AF MOMS OG ANDRE OMSAETNINGSAFGIFTER PAA SAMME INDTAEGTER ELLER SAMME OMSAETNING INDEBAERER, AT HALVDELEN AF DE BELOEB, DER ER PAALIGNET I AFGIFTER, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFTER, FOR SAA VIDT ANGAAR AARET FOR MOMSPLIGTENS INDFOERELSE SKAL TILBAGEBETALES, HENHOLDVIS IKKE MAA OPKRAEVES, NAAR MOMSPLIGTEN FOERST FAAR VIRKNING FRA DE SIDSTE SEKS MAANEDER AF AARET, OG DE OMSAETNINGSAFGIFTER, SOM OPKRAEVES UD OVER MOMSEN, SKAL BETALES PAA EN GANG VED KALENDERAARETS BEGYNDELSE ( MEDMINDRE DER GIVES HENSTAND )?

5 ) SKAL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 95 FORTOLKES SAALEDES, AT DEN INDEHOLDER ET FORBUD MOD AT BELAEGGE DRIFTSINDTAEGTER MED EN AFGIFT, DER ER TRE GANGE HOEJERE FOR VARER, DER HOVEDSAGELIG ER AF UDENLANDSK OPRINDELSE, END FOR LIGNENDE VARER AF HOVEDSAGELIG INDENLANDSK OPRINDELSE? SKAL DENNE FORSKELSBEHANDLING ANSES FOR SAERLIG GROV, NAAR SAMME DRIFTSINDTAEGTER DELS ER MOMSBELAGT, DELS INDIREKTE BESKATTET I FORM AF EN ANDEN AFGIFT?

6 ) SKAL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 FORTOLKES SAALEDES, AT DET ER I STRID MED BESTEMMELSEN, SAAFREMT DRIFTSINDTAEGTERNE FRA VISSE VARER MOMSBELAEGGES I HENHOLD TIL FAELLESSKABSBESTEMMELSERNE, UDEN AT DE AFGIFTER, DER HIDTIL ER SVARET AF DRIFTSINDTAEGTERNE AF DE SAMME VARER, OPHAEVES, OG SELV OM VISSE AF DE PAAGAELDENDE VARER IKKE LAENGERE FREMSTILLES PAA DEN MEDLEMSSTATS OMRAADE, SOM OPKRAEVER DISSE FORSKELLIGE AFGIFTER, OG DEN NAEVNTE AFGIFTSKUMULATION UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER KAN BEGRAENSE INDFOERSLERNE AF SAADANNE VARER FRA DE OEVRIGE LANDE I FAELLESSKABET?"

5 VEDROERENDE SAGENS FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER, RETSFORHANDLINGERNES FORLOEB SAMT DE INDLAEG, DER ER INDGIVET I HENHOLD TIL ARTIKEL 20 I PROTOKOLLEN VEDROERENDE STATUTTEN FOR EOEF-DOMSTOLEN HENVISES I OEVRIGT TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION .

6 DET FOERSTE SPOERGSMAAL SKAL BESVARES PAA GRUNDLAG AF DET SJETTE DIREKTIVS ARTIKEL 33, BEDOEMT I LYSET AF DE MAAL, SOM FORFOELGES MED INDFOERELSEN AF ET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM .

7 I HENHOLD TIL BETRAGTNINGERNE TIL RAADETS FOERSTE DIREKTIV 67/227/EOEF AF 11 . APRIL 1967 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER ( EFT 1967, S . 12 ) SKAL HARMONISERINGEN AF LOVGIVNINGERNE OM OMSAETNINGSAFGIFTER DANNE GRUNDLAG FOR AT ETABLERE ET FAELLES MARKED, HVOR DER HERSKER LIGE KONKURRENCE, OG SOM HAR DE KENDETEGN, DER SVARER TIL ET INTERNT MARKED; MED HENBLIK HERPAA SKAL FORSKELLE I BESKATNINGEN, DER KAN FORDREJE KONKURRENCEN OG HINDRE SAMHANDELEN, FJERNES .

8 ET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM BLEV GENNEMFOERT VED RAADETS ANDET DIREKTIV 67/228/EOEF AF 11 . APRIL 1967 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER - DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEMS STRUKTUR OG DE NAERMERE REGLER FOR DETS ANVENDELSE ( EFT 1967, S . 14 ) SAMT VED SJETTE DIREKTIV . MERVAERDIAFGIFTSSYSTEMET SKULLE MEDVIRKE TIL AT NAA DET SAALEDES ANGIVNE MAAL, OG DETTE SKULLE SKE VED, AT DER VED LEVERING AF GODER, UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER ELLER INDFOERSEL OPKRAEVES EN GENEREL FORBRUGSAFGIFT, DER HVILER PAA ET FAELLES GRUNDLAG I ALLE MEDLEMSSTATER OG ER PROPORTIONAL MED GODERNES OG TJENESTEYDELSERNES PRIS, UANSET ANTALLET AF OMSAETNINGER FOER DET ENDELIGE FORBRUGSLED, OG SAALEDES AT AFGIFTEN VED ENHVER OMSAETNING KUN SVARES AF MERVAERDIEN OG I SIDSTE INSTANS BAERES AF DEN ENDELIGE FORBRUGER .

9 I HENHOLD TIL BETRAGTNINGERNE TIL DET ANDET DIREKTIV SKAL MAALSAETNINGEN OM LIGE AFGIFTSVILKAAR FOR SAMME TRANSAKTION, UANSET I HVILKEN MEDLEMSSTAT DEN FINDER STED, NAAS VED AT INDFOERE ET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM I STEDET FOR DE OMSAETNINGSAFGIFTER, DER GAELDER I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER .

10 I OVERENSSTEMMELSE HERMED BESTEMMER SJETTE DIREKTIVS ARTIKEL 33, AT EN MEDLEMSSTAT KUN MAA OPRETHOLDE ELLER INDFOERE SKATTER OG AFGIFTER, SAAFREMT DE IKKE HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT .

11 DET FOERSTE SPOERGSMAAL SKAL FOELGELIG BESVARES MED, AT DET SJETTE DIREKTIVS ARTIKEL 33 SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE EFTER INDFOERELSEN AF DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM ER AFSKAARET FRA AT OPKRAEVE SKATTER ELLER AFGIFTER, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, AF MOMSPLIGTIG LEVERING AF GODER, UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER ELLER INDFOERSEL .

12 MED DET ANDET OG DET TREDJE SPOERGSMAAL OENSKER DEN NATIONALE RET I DET VAESENTLIGE FASTSLAAET, OM BEGREBET AFGIFT, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, JFR . SJETTE DIREKTIVS ARTIKEL 33, SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT DET OMFATTER EN AFGIFT, DER SVARES AF OFFENTLIGT OPSTILLEDE SPILLEAUTOMATER, OG SOM OPKRAEVES EN GANG OM AARET MED ET FAST BELOEB, DER BEROR PAA AUTOMATENS ART .

13 DET BEMAERKES, AT SELV OM DET IKKE UNDER EN SAG SOM DEN FORELIGGENDE TILKOMMER DOMSTOLEN AT TAGE STILLING TIL, HVORLEDES EN NATIONAL AFGIFT SKAL KARAKTERISERES I FORHOLD TIL FAELLESSKABSRETTEN ( DOM AF 21 . OKTOBER 1970, LESAGE 20/70, SML . S . 177 ), ER DOMSTOLEN IMIDLERTID KOMPETENT TIL AT FORTOLKE BEGREBET AFGIFT, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, FOR AT SAETTE DEN NATIONALE RET I STAND TIL AT ANVENDE DET KORREKT PAA DEN OMTVISTEDE AFGIFT . BEGREBET HAR NEMLIG FAELLESSKABSRETLIGT INDHOLD, EFTERSOM DET ER RELEVANT I FORBINDELSE MED GENNEMFOERELSEN AF ARTIKEL 33' S FORMAAL, SOM ER AT SIKRE, AT DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM FAAR FULD VIRKNING .

14 VED AFGOERELSEN AF, OM EN AFGIFT HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, MAA DET, SOM UDTALT AF DOMSTOLEN I DOM AF 27 . NOVEMBER 1985 ( ROUSSEAU WILMOT, 295/84, SML . S . 3759 ), NAVNLIG FASTSLAAS, OM AFGIFTEN BRINGER DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEMS FUNKTION I FARE, FORDI AFGIFTEN PAALAEGGES OMSAETNINGEN AF VARER OG TJENESTEYDELSER OG RAMMER DEN ERHVERVSMAESSIGE OMSAETNING PAA TILSVARENDE MAADE SOM MOMS .

15 SOM FASTSLAAET AF DOMSTOLEN I DOM AF 1 . APRIL 1982 ( HONG-KONG TRADE, 89/81, SML . S . 1277 ) FREMGAAR DET AF DET FOERSTE DIREKTIVS ARTIKEL 2, STK . 1, AT DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM BYGGER PAA DEN GRUNDSAETNING, AT DER PAA GODER OG TJENESTEYDELSER SKAL ANVENDES EN GENEREL FORBRUGSAFGIFT, DER ER NOEJAGTIGT PROPORTIONAL MED GODERNES OG TJENESTEYDELSERNES PRIS, UANSET ANTALLET AF OMSAETNINGER I DE PRODUKTIONS - OG HANDELSLED, DER LIGGER FOER BESKATNINGSLEDDET .

16 EN AFGIFT, SOM PAALAEGGES ET GODE, ALENE FORDI DET STILLES TIL RAADIGHED FOR PUBLIKUM OG UDEN HENSYN TIL, OM DET FAKTISK ANVENDES, OG SOM IKKE BEROR PAA DE HERVED OPNAAEDE INDTAEGTER, HAR DERFOR IKKE KARAKTER AF EN GENEREL FORBRUGSAFGIFT AF TJENESTEYDELSERNES PRIS . DETTE GAELDER OGSAA, SAAFREMT AFGIFTEN SVARES, SELV OM GODET STILLES VEDERLAGSFRIT TIL RAADIGHED .

17 SELV OM EN AFGIFT, DER SVARES MED EN FAST SATS, UNDER VISSE OMSTAENDIGHEDER KAN BETRAGTES SOM EN STANDARDISERET BESKATNING AF INDTAEGTER, FORUDSAETTER DETTE IMIDLERTID DELS, AT AFGIFTEN ER FASTSAT PAA GRUNDLAG AF EN OBJEKTIV VURDERING AF DE INDTAEGTER, DER KAN FORVENTES UNDER HENSYN TIL, HVOR MANGE TJENESTEYDELSER DER SKOENNES AT VILLE BLIVE LEVERET, SAMT DISSES PRIS, DELS, AT DET GODTGOERES, AT AFGIFTEN VIL BLIVE OVERVAELTET PAA PRISEN FOR DISSE TJENESTEYDELSER, SAALEDES AT DEN I SIDSTE INSTANS BAERES AF FORBRUGEREN .

18 DET FORHOLD, AT AFGIFTEN OMFATTER FORSKELLIGE SATSER FOR FORSKELLIGE SLAGS GODER, ER HELLER IKKE I SIG SELV TILSTRAEKKELIGT TIL, AT AFGIFTEN KAN BETEGNES SOM EN STANDARDISERET BESKATNING AF DE ANSLAAEDE INDTAEGTER, SAAFREMT AFGIFTSSKALAEN ER BEGRUNDET I ANDRE LEGITIME, OBJEKTIVE HENSYN .

19 DET FREMGAAR KLART AF DEN OMSTAENDIGHED, AT DET EFTER INDFOERELSEN AF AFGIFTEN GENERELT ER BLEVET FORBUDT AT FREMSTILLE OG BESIDDE DE AUTOMATER, HVIS ANVENDELSE TIDLIGERE VAR HAARDEST BESKATTET, AT AFGIFTSSKALAEN BLEV FASTSAT PAA GRUNDLAG AF SOCIALE HENSYN, NEMLIG OENSKET OM AT MODVIRKE ANVENDELSEN AF VISSE SLAGS AUTOMATER .

20 DET ANDET OG DET TREDJE SPOERGSMAAL SKAL FOELGELIG BESVARES MED, AT EN AFGIFT, DER PAALAEGGES ET GODE, ALENE FORDI DET STILLES TIL RAADIGHED FOR PUBLIKUM, UDEN REEL HENSYNTAGEN TIL DE INDTAEGTER, DER HERVED VIL KUNNE OPNAAS, IKKE KAN ANSES FOR AT HAVE KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, SELV OM AFGIFTEN OPKRAEVES MED FORSKELIGE BELOEB ALT EFTER DET AFGIFTSPLIGTIGE GODES BESKAFFENHED .

21 SOM FOELGE AF BESVARELSEN AF DET ANDET OG DET TREDJE SPOERGSMAAL BORTFALDER DET FJERDE SPOERGSMAAL .

22 MED DET FEMTE SPOERGSMAAL HAR DEN FORELAEGGENDE RET REJST TO PROBLEMER . FOR DET FOERSTE OENSKES DET KLARLAGT, OM EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 95 UDELUKKENDE FINDER ANVENDELSE PAA VAREAFGIFTER VED INDFOERSEL, ELLER OM DEN TILLIGE KAN OMFATTE AFGIFTER, DER SVARES AF ANVENDELSEN AF SAADANNE VARER, FOR DET ANDET - HVIS DETTE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE - OM DET ER I STRID MED EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 95, AT EN MEDLEMSSTAT BELASTER SPILLEAUTOMATER, DER STILLES TIL RAADIGHED FOR PUBLIKUM, OG SOM HOVEDSAGELIG ER AF UDENLANDSK OPRINDELSE, MED EN AFGIFT, DER ER TRE GANGE HOEJERE END AFGIFTEN PAA AUTOMATER, DER HOVEDSAGELIG ER INDENLANDSK FREMSTILLET .

23 I HENHOLD TIL ORDLYDEN AF ARTIKEL 95 MAA VARER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER IKKE PAALAEGGES INTERNE AFGIFTER, SOM ER HOEJERE END DE AFGIFTER, DER PAALAEGGES LIGNENDE INDENLANDSKE VARER, ELLER INTERNE AFGIFTER, SOM INDIREKTE VIL KUNNE BESKYTTE ANDRE PRODUKTER .

24 SOM UNDERSTREGET AF DOMSTOLEN I DOMMENE AF 27 . FEBRUAR 1980 ( KOMMISSIONEN MOD FRANKRIG, 168/78, SML . S . 347; KOMMISSIONEN MOD ITALIEN, 169/78, SML . S . 385; KOMMISSIONEN MOD DANMARK, 171/78, SML . S . 447 ) UDGOER ARTIKEL 95 I TRAKTATENS SYSTEM ET SUPPLEMENT TIL REGLERNE OM AFSKAFFELSE AF TOLD OG AFGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING . BESTEMMELSEN HAR TIL FORMAAL AT SIKRE VARERNES FRIE BEVAEGELIGHED MELLEM MEDLEMSSTATERNE PAA NORMALE KONKURRENCEVILKAAR GENNEM FJERNELSE AF ENHVER FORM FOR BESKYTTELSE SOM FOELGE AF INTERNE AFGIFTER, DER VIRKER DISKRIMINERENDE OVER FOR VARER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER . BESTEMMELSEN SKAL SAALEDES SIKRE, AT INTERNE AFGIFTER VIRKER FULDSTAENDIG NEUTRALT I FORHOLD TIL KONKURRENCEN MELLEM INDENLANDSKE OG INDFOERTE VARER .

25 DOMSTOLEN HAR I DE ANFOERTE DOMME FASTSLAAET, AT DER MAA ANLAEGGES EN VID FORTOLKNING AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 95, SAALEDES AT DET BLIVER MULIGT AT OPFANGE ENHVER BESKATNINGSMETODE, DER DIREKTE ELLER INDIREKTE BRYDER LIGEBEHANDLINGEN AF INDENLANDSKE OG INDFOERTE VARER . FORBUDET EFTER DENNE BESTEMMELSE MAA SAALEDES FINDE ANVENDELSE PAA ENHVER BESKATNING, DER KAN BEVIRKE, AT INDFOERSEL AF VARER FRA ANDRE MEDLEMSSTATER OPGIVES TIL FORDEL FOR INDENLANDSK FREMSTILLEDE VARER .

26 NAAR EN SAADAN SITUATION KAN FORELIGGE VED EN BESKATNING DIREKTE PAA INDFOERSLEN AF VARER, KAN DET IKKE UDELUKKES, AT FORHOLDET KAN VAERE DET SAMME VED INTERNE AFGIFTER PAA ANVENDELSEN AF DE INDFOERTE VARER, NAAR DISSE I DET VAESENTLIGE ER BESTEMT TIL DEN PAAGAELDENDE ANVENDELSE OG KUN INDFOERES MED DETTE FORMAAL FOR OEJE .

27 DET FEMTE SPOERGSMAALS FOERSTE DEL SKAL DERFOR BESVARES MED, AT EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 95 OGSAA FINDER ANVENDELSE PAA INTERNE AFGIFTER, SOM PAALAEGGES ANVENDELSEN AF INDFOERTE VARER, NAAR DISSE I DET VAESENTLIGE ER BESTEMT TIL DEN PAAGAELDENDE ANVENDELSE OG KUN INDFOERES MED DETTE FORMAAL FOR OEJE .

28 FOR SAA VIDT ANGAAR AFGIFTSKATEGORIERNE I HENHOLD TIL DE FRANSKE LOVREGLER, BEMAERKES, AT DOMSTOLEN I DOM AF 27 . FEBRUAR 1980 ( KOMMISSIONEN MOD DANMARK, 171/78, SML . S . 447 ) VEDROERENDE SPIRITUSPRODUKTER FASTSLOG, AT SELV OM DER IFOELGE EN NATIONAL AFGIFTSORDNING IKKE FORMELT SONDRES MED HENSYN TIL PRODUKTERNES OPRINDELSE, INDEHOLDER ORDNINGEN UMISKENDELIGE DISKRIMINERENDE ELLER BESKYTTENDE TRAEK, HVIS DEN ER UDFORMET PAA EN SAADAN MAADE, AT LANGT DEN STOERSTE DEL AF DEN INDENLANDSKE PRODUKTION OMFATTES AF DEN FORDELAGTIGSTE AFGIFTSKATEGORI, MENS SAA GODT SOM SAMTLIGE INDFOERTE PRODUKTER HENHOERER UNDER DEN HAARDEST BESKATTEDE KATEGORI . DOMSTOLEN UNDERSTREGEDE ENDVIDERE, AT DE KARAKTERISTISKE TRAEK VED EN SAADAN ORDNING IKKE AENDRES AF, AT SMAA MAENGDER AF DE INDFOERTE PRODUKTER ER OMFATTET AF DEN LAVESTE AFGIFTSSATS, OG AT OMVENDT EN VIS DEL AF DEN INDENLANDSKE PRODUKTION HENHOERER UNDER SAMME AFGIFTSKATEGORI SOM DE INDFOERTE PRODUKTER .

29 I DOM AF 10 . OKTOBER 1978 ( HANSEN & BALLE, 148/77, SML . S . 1787 ) UDTALTE DOMSTOLEN IMIDLERTID OGSAA, AT FAELLESSKABSRETTEN PAA SIT NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN SAMT UNDER HENSYN TIL, AT DE PAAGAELDENDE BESTEMMELSER IKKE ER GJORT ENSARTET ELLER BLEVET TILNAERMET, IKKE FORBYDER, AT MEDLEMSSTATERNE INDFOERER ET SYSTEM MED FORSKELLIGE AFGIFTER FOR FORSKELLIGE PRODUKTKATEGORIER, SAAFREMT DE AFGIFTSFORDELE, DER INDROEMMES, TJENER LEGITIME OEKONOMISKE ELLER SOCIALE FORMAAL .

30 DET BEMAERKES, AT ET SAADANT LEGITIMT SOCIALT FORMAAL, SOM ANFOERT AF DEN FRANSKE REGERING I DENNES INDLAEG, KAN FORELIGGE, HVIS MAN, UNDER HENSYN TIL PUBLIKUM OG OPSTILLINGSSTED, OENSKER AT FREMME ANVENDELSEN AF VISSE AUTOMATTYPER OG MODVIRKE ANVENDELSEN AF ANDRE .

31 FOR SAA VIDT ANGAAR DET FORHOLD, AT PRODUKTERNE ER INDDELT I PROGRESSIVT BESKATTEDE KATEGORIER, BEMAERKES, AT DOMSTOLEN, SENEST I DOM AF 17 . SEPTEMBER 1987 ( FELDAIN, 433/85, SML . S . 3521 ), HAR FASTSLAAET, AT MEDLEMSSTATERNE PAA FAELLESSKABSRETTENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN PRINCIPIELT FRIT FOR VISSE PRODUKTER KAN INDFOERE EN AFGIFTSORDNING, HVOREFTER AFGIFTEN STIGER PROGRESSIVT PAA GRUNDLAG AF ET OBJEKTIVT KRITERIUM, FORUDSAT AT ORDNINGEN IKKE HAR NOGEN DISKRIMINERENDE ELLER BESKYTTENDE VIRKNING .

32 DET FEMTE SPOERGSMAALS ANDEN DEL SKAL HEREFTER BESVARES MED, AT ET AFGIFTSSYSTEM, SOM INDEBAERER EN PROGRESSIV BESKATNING AF FORSKELLIGE KATEGORIER AF SPILLEAUTOMATER, OG SOM TJENER LEGITIME SOCIALE FORMAAL OG IKKE INDEBAERER EN AFGIFTSMAESSIG FORDEL FOR DEN INDENLANDSKE PRODUKTION I FORHOLD TIL LIGNENDE ELLER KONKURRERENDE INDFOERTE VARER, IKKE ER I STRID MED ARTIKEL 95 .

33 MED HENSYN TIL DET SJETTE SPOERGSMAAL SKAL DET BLOT BEMAERKES, AT EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 GENERELT OMFATTER ALLE FORANSTALTNINGER, SOM KAN BEGRAENSE IMPORTEN, OG SOM IKKE ER SAERLIGT REGULERET I ANDRE TRAKTATBESTEMMELSER . DA DE I DE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL NAEVNTE BEGRAENSNINGER ER AF FISKAL KARAKTER, SKAL DET FOELGELIG ALENE AFGOERES PAA GRUNDLAG AF TRAKTATENS ARTIKEL 95, HVORVIDT DE ER FORENELIGE MED TRAKTATEN .

34 DET SJETTE SPOERGSMAAL SKAL FOELGELIG BESVARES MED, AT FOR SAA VIDT ANGAAR VARER MED OPRINDELSE I ANDRE MEDLEMSSTATER, FINDER TRAKTATENS ARTIKEL 30 IKKE ANVENDELSE PAA EN BESKATNING, HVIS OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATEN ER REGULERET I TRAKTATENS ARTIKEL 95 .

Afgørelse om sagsomkostninger


SAGENS OMKOSTNINGER

35 DE UDGIFTER, DER ER AFHOLDT AF DEN FRANSKE REPUBLIKS REGERING, AF FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING OG AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN, KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG, SOM VERSERER FOR DEN NATIONALE RET, TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse


PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

KENDER

DOMSTOLEN

VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL, SOM ER FORELAGT AF TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES VED DOM AF 18 . SEPTEMBER 1986, FOR RET :

1 ) ARTIKEL 33 I RAADETS SJETTE DIREKTIV 77/388 AF 17 . MAJ 1977 OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER - DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM, SKAL FORTOLKES SAALEDES, AT MEDLEMSSTATERNE EFTER INDFOERELSEN AF DET FAELLES MERVAERDIAFGIFTSSYSTEM ER AFSKAARET FRA AT OPKRAEVE SKATTER ELLER AFGIFTER, DER HAR KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, AF MOMSPLIGTIG LEVERING AF GODER, UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER ELLER INDFOERSEL .

2 ) EN AFGIFT, DER PAALAEGGES ET GODE, ALENE FORDI DET STILLES TIL RAADIGHED FOR PUBLIKUM, UDEN REEL HENSYNTAGEN TIL DE INDTAEGTER, DER HERVED VIL KUNNE OPNAAS, KAN IKKE ANSES FOR AT HAVE KARAKTER AF OMSAETNINGSAFGIFT, SELV OM AFGIFTEN OPKRAEVES MED FORSKELLIGE BELOEB ALT EFTER DET AFGIFTSPLIGTIGE GODES BESKAFFENHED .

3 ) EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 95 FINDER OGSAA ANVENDELSE PAA INTERNE AFGIFTER, SOM PAALAEGGES ANVENDELSEN AF INDFOERTE VARER, NAAR DISSE I DET VAESENTLIGE ER BESTEMT TIL DEN PAAGAELDENDE ANVENDELSE OG KUN INDFOERES MED DETTE FORMAAL FOR OEJE .

4 ) ET AFGIFTSSYSTEM, SOM INDEBAERER EN PROGRESSIV BESKATNING AF FORSKELLIGE KATEGORIER AF SPILLEAUTOMATER, OG SOM TJENER LEGITIME SOCIALE FORMAAL OG IKKE INDEBAERER EN AFGIFTSMAESSIG FORDEL FOR DEN INDENLANDSKE PRODUKTION I FORHOLD TIL LIGNENDE ELLER KONKURRERENDE INDFOERTE VARER, ER IKKE I STRID MED ARTIKEL 95 .

5 ) FOR SAA VIDT ANGAAR VARER MED OPRINDELSE I ANDRE MEDLEMSSTATER, FINDER TRAKTATENS ARTIKEL 30 IKKE ANVENDELSE PAA EN BESKATNING, HVIS OVERENSSTEMMELSE MED TRAKTATEN ER REGULERET I TRAKTATENS ARTIKEL 95 .