Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 januari 2006 – Commissie / Luxemburg

(Zaak C-90/05)

„Niet-nakoming – Richtlijn 79/1072/EEG – BTW – Teruggaaf – Niet in binnenland gevestigde belastingplichtigen”

1.                     Handelingen van de instellingen – Richtlijnen – Uitvoering door lidstaten – Noodzaak van volledige en nauwgezette toepassing (Art. 249, derde alinea, EG) (cf. punt 10)

2.                     Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 11)

3.                     Lidstaten – Verplichtingen – Uitvoering van richtlijnen – Niet-nakoming – Rechtvaardiging op basis van interne orde – Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punt 13)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 7, vierde alinea, van de Achtste richtlijn (79/1072/EEG) van de Raad van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen (PB L 331, blz. 11) – Vertraging bij teruggaaf van de BTW aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen

Dictum

 

Door de termijn van zes maanden voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen niet in acht te nemen is het Groothertogdom Luxemburg de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 7, lid 4, van de Achtste richtlijn (79/1072/EEG) van de Raad van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen.

 

Het Groothertogdom Luxemburg wordt verwezen in de kosten.