Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go





Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2008 – Commissie / Italië

(Zaak C-174/07)

„Niet-nakoming – Artikel 10 EG – Richtlijn 2006/112/EG – Zesde btw-richtlijn – Verplichtingen in binnenlands verkeer – Controle van belastbare handelingen – Kwijtschelding”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Verplichtingen van belastingplichtigen (Art. 10 EG; richtlijnen van de Raad, 77/388, art. 2 en 22, en 2006/112, art. 2, lid 1, sub a, c en d, en 193 tot en met 273) (cf. punten 34-37 en dictum)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 2 en 22 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), per 1 januari 2007 vervangen door richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) – Verplichtingen in binnenlands verkeer – Nationale wet waarbij wordt afgezien van controle van in een aantal belastingtijdvakken verrichte belastbare handelingen

Dictum

1)

Door bij artikel 2, lid 44, van wet nr. 350 van 24 december 2003 inzake de jaar- en meerjarenbegroting van de staat (begrotingswet 2004) [legge n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)] de in de artikelen 8 en 9 van wet nr. 289 van 27 december 2002 inzake de jaar- en meerjarenbegroting van de staat (begrotingswet 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)] voorziene belastingkwijtschelding uit te breiden tot het jaar 2002 en door aldus algemeen en zonder onderscheid af te zien van de controle van de in het belastingtijdvak 2002 verrichte belastbare handelingen, is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 2, lid 1, sub a, c en d, en 193 tot en met 273 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, waardoor de artikelen 2 en 22 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, per 1 januari 2007 zijn vervangen, en krachtens artikel 10 EG.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.