Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 16 april 2008 – Club Náutico de Gran Canaria / Comunidad Autónoma de Canarias

(Zaak C-186/07)

„Verzoek om prejudiciële beslissing – Zesde btw-richtlijn – Vrijstellingen – Diensten die samenhangen met beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding – Toepassing op Canarische Eilanden – Zuiver interne situatie – Verwijzing – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van verzoek om prejudiciële beslissing”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Zesde richtlijn – Territoriale werkingssfeer (Richtlijn 77/388 van de Raad) (cf. punt 18)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Tribunal Superior de Justicia de Canarias – Uitlegging van het arrest van het Hof in zaak C-124/96, waarbij is vastgesteld dat een nationale wettelijke regeling die beperkingen stelt aan de vrijstelling van btw voor bepaalde diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding, onverenigbaar is met artikel 13 A, lid 1, sub m, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) – Toepassing op de Canarische Eilanden

Dictum

Het door het Tribunal Superior de Justicia de Canarias bij beslissing van 26 november 2006 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing is niet-ontvankelijk.