Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 mei 2008 – Ladbroke en Derby / Belgische Staat

(Gevoegde zaken C-231/07 en C-232/07)

„Reglement voor procesvoering – Artikel 104, lid 3, eerste alinea – Zesde btw-richtlijn – Artikel 13 B, sub d, punt 3 – Vrijstellingen – Begrippen ‚deposito’s’ en ‚betalingen’ – Weigering van vrijstelling”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Vrijstellingen voorzien in Zesde richtlijn (Richtlijn 77/388 van de Raad, art. 13 B, sub d, punt 3) (cf. punten 22, 24-25 en dictum)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Hof van Beroep te Brussel – Uitlegging van artikel 13 B, sub d, punt 3, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad, van 17 mei 1977, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) – Vrijstellingen voor handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito’s en betalingen – Weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen – Prestaties van sigarettenwinkels („buralistes”) die voor rekening van een opdrachtgever de weddenschappen afsluiten en het eventuele gewin aan de wedders uitbetalen – Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van artikel 13 B, sub d, punt 3

Dictum

De bewoordingen „handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito’s [en] betalingen” in artikel 13 B, sub d, punt 3, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad, van 17 mei 1977, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet zien op de dienstverlening door een opdrachtnemer die handelt voor rekening van een opdrachtgever die een activiteit bestaande in het aangaan van weddenschappen op paardenrennen en andere sportevenementen uitoefent, welke dienstverlening erin bestaat dat die opdrachtnemer de weddenschappen namens de opdrachtgever aanvaardt, de weddenschappen registreert, de klant door de afgifte van een bewijs bevestigt dat de weddenschap is afgesloten, het ingezette geld inzamelt, het gewin uitbetaalt en jegens de opdrachtgever volledig aansprakelijk is voor het beheer van de ingezette bedragen en voor diefstal en/of verlies daarvan, waarvoor hij van zijn opdrachtgever een vergoeding in de vorm van provisie ontvangt.