Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 november 2009 – Commissie/Spanje

(Zaak C-154/08)

„Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn − Artikelen 2 en 4, leden 1, 2 en 5 – Harmonisatie van wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag – Belastingplichtigen – Werkzaamheden of handelingen door ‚registradores de la propiedad’ verricht in hoedanigheid van met heffing belaste functionarissen van heffingsorganen voor bepaald kadastraal gebied – Economische activiteiten – Zelfstandig uitgeoefende activiteit – Publiekrechtelijke instellingen die activiteiten verrichten in kader van openbare taken – Schending van gemeenschapsrecht die kan worden toegerekend aan nationale rechterlijke instantie”

1.                     Beroep wegens niet-nakoming – Inleidend verzoekschrift – Uiteenzetting van bezwaren en middelen – Vormvereisten – Ondubbelzinnige formulering van conclusies (Art. 226 EG; Statuut van het Hof van Justitie, art. 21; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 38, lid 1, sub c) (cf. punten 60, 63, 67)

2.                     Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde –Zelfstandig verrichte economische activiteiten in zin van artikel 4 van Zesde richtlijn (Richtlijn 77/388 van de Raad, art. 2 en 4, leden 1 en 2) (cf. punten 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 en dictum)

3.                     Lidstaten – Verplichtingen – Niet-nakoming – Verantwoordelijkheid – (Art. 226 EG) (cf. punten 125-126)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 2 en 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) – Belastingplichtigen – Werkzaamheden of handelingen van de „registradores de la propiedad”

Dictum

1)

Door zich op het standpunt te stellen dat de diensten die de „registradores de la propiedad” in hun hoedanigheid van met heffing belaste functionarissen van een heffingsorgaan voor een bepaald kadastraal gebied („oficina liquidadora de distrito hipotecario”) ten behoeve van een autonome gemeenschap verrichten, niet aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen, is het Koninkrijk Spanje de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2 en 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.