Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 5 februari 2009 – Mechel Nemunas / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zaak C-119/08)

„Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering – Eerste btw-richtlijn – Zesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip ‚omzetbelasting’ – Belasting die op basis van omzet van ondernemingen wordt berekend en bestemd is voor financiering van programma voor bouw en onderhoud van nationaal wegennet”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Verbod op heffing van andere nationale belastingen die karakter van omzetbelasting bezitten (Richtlijn 77/388 van de Raad, art. 33, lid 1) (cf. punten 34-38 en dictum)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Uitlegging van de Eerste richtlijn (67/227/EEG) van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (PB 1967, 71, blz. 1301) en van artikel 33 van de richtlijn 77/388/EEG: Zesde richtlijn van de Raad, van 17 mei 1977, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) – Litouwse wegenbelasting voor de financiering van het programma voor de bouw en het onderhoud van de nationale wegen, die op basis van de omzet van ondernemingen wordt berekend

Dictum

Artikel 33 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991, moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan de heffing van een belasting als de heffing over het inkomen waarin de Litouwse wet tot financiering van het programma voor de bouw en het onderhoud van het wegennet (Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas) voorziet.