Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 27 november 2008 – Renta / TEARC

(Zaak C-151/08)

„Artikel 104, lid 3, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Artikel 33, lid 1 – Begrip ‚omzetbelasting’ – Belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Verbod op heffing van andere nationale belastingen die karakter van omzetbelasting bezitten (Richtlijn 77/388 van de Raad, art. 33, lid 1) (cf. punten 36-38, 43, 46 en dictum)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Uitlegging van artikel 33 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) – Begrip „omzetbelasting” – Nationale belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten

Dictum

Artikel 33, lid 1 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991, moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan de heffing van het progressieve of evenredige tarief van de belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten, wanneer deze heffing wordt toegepast op het afsluiten van een koopovereenkomst door een ondernemer wiens activiteit bestaat in de koop en verkoop van onroerende goederen of in de koop daarvan voor latere verbouwing of verhuur.