Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. července 2009 – Régie communale autonome du stade Luc Varenne v. Belgický stát

(Věc C-483/08)

„Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu – Šestá směrnice o DPH – Článek 10 odst. 1 a 2 – Vymáhání daně, která byla neprávem odečtena – Okamžik, od kterého běží promlčecí lhůta“

Daňová ustanovení – Harmonizace právních předpisů – Daně z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty – Vymáhání daně – Promlčecí lhůta (Směrnice Rady 77/388, článek 10) (viz body 38–42 a výrok)

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Tribunal de première instance de Mons – Výklad článku 10 směrnice 77/388/EHS: šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23) – Pojmy „uskutečnění zdanitelného plnění“ a „vznik daňové povinnosti“ – Okamžik, od kterého běží promlčecí lhůta pro uplatnění práva vymáhat daň – Den vystavení faktury nebo den podání přiznání k dani, v němž osoba povinná k dani uplatňuje nárok na odpočet?

Výrok

Článek 10 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7. května 2002, musí být vykládán v tomto smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě a správní praxi, které stanoví, že okamžikem, od kterého běží promlčecí lhůta pro uplatnění práva vymáhat daň z přidané hodnoty, která byla neprávem odečtena, je den podání přiznání k dani, v němž osoba povinná k dani poprvé uplatnila nárok na odpočet.