Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 9. jūlija rīkojums lietā – Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge

(lieta C-483/08)

Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa – Sestā PVN direktīva – 10. panta 1. un 2. punkts – Nepamatoti atskaitīta nodokļa atgūšana – Noilguma termiņa sākšanās brīdis

Noteikumi par nodokļiem – Tiesību aktu saskaņošana – Apgrozījuma nodokļi – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma – Nodokļa atgūšana – Noilguma termiņš (Padomes Direktīvas 77/388 10. pants) (sal. ar 38.–42. punktu un rezolutīvo daļu)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tribunal de première instance de Mons – Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), 10. panta interpretācija – Jēdzieni “darījums, par kuru jāmaksā nodoklis” un “nodokļa iekasējamība” – Brīdis, kurā sākas prasījuma par nodokļa atgūšanu noilgums – Diena, kurā ir izdots faktūrrēķins vai iesniegta deklarācija, ar kuru nodokļu maksātājs izmanto savas tiesības uz nodokļa atskaitījumu?

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas grozīta ar Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/38/EK, 10. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā valsts tiesību akti un administratīvā prakse, saskaņā ar kuru kā brīdis, kad sākas noilguma termiņš prasībai par nepamatoti atskaitīta pievienotās vērtības nodokļa atgūšanu, ir noteikta diena, kurā ir iesniegta deklarācija, ar kuru nodokļu maksātājs pirmo reizi ir atsaucies uz savām tiesībām uz atskaitījumu.