Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 9. julija 2009 – Régie communale autonome du stade Luc Varenne proti državi Belgiji

(Zadeva C-483/08)

„Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika – Šesta direktiva o DDV – Člen 10(1) in (2) – Izterjava nepravilno odbitega davka – Začetek teka zastaralnega roka“

Davčne določbe – Usklajevanje zakonodaj – Prometni davki – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Izterjava davka – Zastaralni rok (Direktiva Sveta št. 77/388, člen 10) (Glej točke od 38 do 42 in izrek.)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunal de première instance de Mons – Razlaga člena 10 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) – Pojma „obdavčljiv dogodek“ in „nastanek obveznosti plačila davka“ – Začetek teka zastaralnega roka za zahtevek za izterjavo davka – Datum izdaje računa ali datum predložitve obračuna, v katerem davčni zavezanec uveljavlja svojo pravico do odbitka davka

Izrek

Člen 10 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2002/38/ES z dne 7. maja 2002, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji in praksi, ki določata, da začne zastaralni rok za zahtevek za izterjavo nepravilno odbitega davka na dodano vrednost teči na dan predložitve obračuna, v katerem davčni zavezanec prvič uveljavlja svojo pravico do odbitka.