Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

4.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Bergen op 13 september 2010 — Belgische Staat/BLM SA

(Zaak C-436/10)

()

2010/C 328/22

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Hof van Beroep te Bergen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Belgische Staat — FOD Financiën

Verwerende partij: BLM SA

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 6, lid 2, eerste alinea, sub a, en 13, B, sub b, van de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (1), aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wetgeving die het gebruik voor de privé-doeleinden van de bedrijfsleider en zijn gezin van een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige rechtspersoon krachtens een zakelijk onroerend recht heeft gebouwd of bezit, behandelt als een vrijgestelde dienst als verpachting en verhuur van onroerende goederen in de zin van artikel 13, B, sub b, wanneer voor dit investeringsgoed recht op aftrek van voorbelasting is ontstaan?


(1)  PB L 145, blz. 1.