Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 december 2011 – Commissie/Frankrijk

(Zaak C-624/10)

„Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 168, 171, 193, 194, 204 en 214 – Regeling van lidstaat volgens welke buiten nationaal grondgebied gevestigde verkoper of dienstverrichter verplicht is fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen en zich in deze lidstaat voor de btw te identificeren – Regeling volgens welke aftrekbare btw die is gedragen door buiten nationaal grondgebied gevestigde verkoper of dienstverrichter, kan worden verrekend met door deze namens en voor rekening van zijn klanten geïnde btw”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Belastingplichtigen – Afwijkingen van nationale verleggingsregeling – Nationale regeling volgens welke buiten betrokken lidstaat gevestigde verkoper of dienstverrichter verplicht is fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen en zich in betrokken lidstaat te identificeren voor belasting over toegevoegde waarde – Regeling die deze verkoper of dienstverrichter bovendien toestaat, gedragen aftrekbare belasting te verrekenen met namens en voor rekening van zijn klanten geïnde belasting – Niet-nakoming (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 168, 171, 193, 194, 204 en 214) (cf. punten 39, 42, 46, 50)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 168, 171, 193, 194, 204 en 214 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) – Nationale wettelijke regeling volgens welke de buiten het nationale grondgebied gevestigde verkoper of dienstverrichter verplicht is om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen – Verplichting tot identificatie voor btw – Aard en omvang van recht op aftrek

Dictum

1)

Door in titel IV van administratieve instructie 3 A-9-06 nr. 105 van 23 juni 2006 te voorzien in een administratieve tegemoetkoming die afwijkt van een verleggingsregeling voor de belasting over de toegevoegde waarde en de aanwijzing impliceert van een fiscaal vertegenwoordiger door de buiten Frankrijk gevestigde verkoper of dienstverrichter, alsmede de identificatie van laatstgenoemde voor de belasting over de toegevoegde waarde in Frankrijk en de verrekening van de door hem gedragen aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde met die welke hij namens en voor rekening van zijn klanten heeft geïnd, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid de artikelen 168, 171, 193, 194, 204 en 214 daarvan.

2)

De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.