Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

11.8.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 243/7


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Аdministrativen sad — Plovdiv (Bulgarije) op 24 mei 2012 — Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv/RODOPI-М 91 OOD

(Zaak C-259/12)

2012/C 243/13

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Аdministrativen sad — Plovdiv (Bulgarije)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv

Verwerende partij: RODOPI-М 91 OOD

Prejudiciële vragen

1.1.

Staat het beginsel van fiscale neutraliteit een lidstaat toe om wegens niet-tijdige vermelding van de annulering van een factuur een straf op te leggen, ofschoon de annulering later in de boekhouding is vermeld en de betrokkene de uit de annulering voortvloeiende belasting inclusief rente heeft betaald?

1.2.

Zijn de volgende omstandigheden in samenhang met de eerste vraag van belang:

de termijn waarin de annulering van de factuur had moeten worden vermeld, bedraagt 14 dagen vanaf het verstrijken van de kalendermaand waarin de annulering plaatsvond;

de annulering van de factuur werd in feite vermeld één maand na afloop van de termijn waarbinnen de annulering plaatsvond;

de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde inclusief rente is betaald aan de fiscus?

2)

Staan de artikelen 242 en 273 van richtlijn 2006/112/EG (1) van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, toe dat een belastingplichtige die niet tijdig zijn verplichting is nagekomen tot vermelding in de boekhouding van omstandigheden die van belang zijn voor de berekening van de belasting over de toegevoegde waarde, een geldboete wordt opgelegd ten belope van de niet tijdig betaalde belasting over de toegevoegde waarde, wanneer vervolgens het verzuim wordt hersteld en de verschuldigde belasting volledig inclusief rente is betaald?

3)

Is de omstandigheid van belang dat de fiscus geen schade heeft geleden aangezien de betrokkene vervolgens de annulering van de factuur heeft vermeld en de volledige belasting inclusief rente heeft betaald?

4)

Schendt oplegging van een geldboete voor het volledige bedrag van de reeds inclusief rente betaalde belasting het evenredigheidsbeginsel?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1).