Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 184/24


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 lutego 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunia) – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu – Activitatea de Inspecţie Fiscală przeciwko Cătălin Ienciu

(Sprawa C-313/13) (1)

2014/C 184/38

Język postępowania: rumuński

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 226 z 3.8.2013.