Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 184/24


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. februára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu – Activitatea de Inspecţie Fiscală/Cătălin Ienciu

(Vec C-313/13) (1)

2014/C 184/38

Jazyk konania: rumunčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013.