Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Polen) – Marcin Jagiełło / Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Zaak C-33/13)

(Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering van het Hof – Belastingwetgeving – Btw – Zesde richtlijn – Recht op aftrek – Weigering – Factuur uitgereikt door vennootschap die als stroman optreedt)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Marcin Jagiełło

Verwerende partij: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Uitlegging van artikel 4, leden 1 en 2, gelezen in samenhang met artikel 5, lid 1, en artikel 17, lid 2, sub a, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1) – Recht op aftrek van voorbelasting – Weigering van recht op aftrek van voorbelasting

ht, ten

zij aan de hand van objectieve gegevens is bewezen, zonder dat van de belastingplichtige wordt verlangd dat hij controles verricht die niet aan hem staan, dat deze belastingplichtige wist of behoorde te weten dat deze levering deel uitmaakte van fraude in de belasting over de toegevoegde waarde, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

init_anchors();