Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 178/4


Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 28 март 2013 г. — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Дело C-160/13)

2013/C 178/07

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Financiën

Ответник: X BV

Преюдициален въпрос

Следва ли член 140, букви а) и б) от Директивата за ДДС от 2006 година (1) да се тълкува в смисъл, че предвиденото в тази разпоредба освобождаване от ДДС не се прилага при вътреобщностно придобиване на зъбни протези? При отрицателен отговор, зависи ли освобождаването от ДДС от обстоятелството, че зъбните протези са доставени от чужбина чрез зъболекар или зъботехник и/или на зъболекар или зъботехник?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).