Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 178/4


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 28.3.2013 — Staatssecretaris van Financiën v. X BV

(Asia C-160/13)

2013/C 178/07

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastapuoli: X BV

Ennakkoratkaisukysymys

Onko vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin (1) 140 artiklan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että kyseiseen säännökseen sisältyvää vapautusta arvonlisäverosta ei sovelleta hammasproteesien yhteisöhankintoihin? Jos kysymykseen vastataan kieltävästi, edellyttääkö vapautuksen soveltaminen tällöin sitä, että hammasproteesien luovutuksen ulkomailta suorittaa hammaslääkäri tai hammasteknikko ja/tai että hammasproteesit luovutetaan hammaslääkärille tai hammasteknikolle?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).