Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 28 mars 2013 — Staatssecretaris van Financiën, motpart: X BV

(Mål C-160/13)

2013/C 178/07

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: X BV

Tolkningsfråga

Ska artikel 140 a och 140 b i direktiv 2006/112 (1) tolkas så, att de undantag från mervärdesskatteplikt som anges i dessa bestämmelser inte gäller för gemenskapsinterna förvärv av tandproteser? Om denna fråga ska besvaras nekande, är i så fall tillämpningen av undantaget från skatteplikt villkorad av att tandproteser från utlandet levereras av en tandläkare eller tandtekniker och/eller levereras till en tandläkare eller tandtekniker?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).