Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

1.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 122/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Stichting Schoonzicht, cits lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-791/18)

(2019/C 122/06)

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: Stichting Schoonzicht

Cits lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai 2006. gada PVN direktīvas (1) 184.–187. pantam ir pretrunā tāds valsts koriģēšanas tiesiskais regulējums saistībā ar kapitālieguldījumu precēm, kurā ir paredzēta vairāku gadu garumā veicama koriģēšana, kuras gadījumā pirmajā izmantošanas gadā — kas vienlaikus ir pirmais koriģēšanas gads — sākotnējā priekšnodokļa atskaitījuma kopsumma attiecībā uz šo kapitālieguldījumu preci tiek pielāgota (koriģēta) uzreiz, ja, to izmantojot pirmo reizi, izrādās, ka sākotnējais priekšnodokļa atskaitījums atšķiras no atskaitījuma, kuru nodokļa maksātājs, pamatojoties uz faktisko kapitālieguldījumu preces izmantošanu, ir tiesīgs veikt?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai PVN direktīvas 189. panta b) vai c) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pirmajā jautājumā minētā pirmajā koriģēšanas perioda gadā uzreiz veiktā sākotnējā priekšnodokļa atskaitījuma pielāgošana ir pasākums, kuru Nīderlande var veikt 2006. gada PVN direktīvas 187. panta piemērošanas nolūkā?


(1)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).