Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

1.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 122/5


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 grudnia 2018 r. — Stichting Schoonzicht/Staatssecretaris van Financiëen

(Sprawa C-791/18)

(2019/C 122/06)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Stichting Schoonzicht

Strona przeciwna: Staatssecretaris van Financiëen

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 184–187 dyrektywy VAT z 2006 r. (1) stoją na przeszkodzie krajowemu uregulowaniu korekty VAT w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych, przewidującemu korektę obejmującą okres kilku lat, przy czym w roku rozpoczęcia korzystania z dobra inwestycyjnego — będącym jednocześnie pierwszym rokiem objętym korektą — całkowita kwota wstępnego odliczenia dokonanego w odniesieniu do tego dobra inwestycyjnego jest dostosowywana (korygowana) jednorazowo, jeżeli przy okazji rozpoczęcia korzystania z owego dobra kapitałowego okazuje się, że wstępne odliczenie odbiega od odliczenia, do którego stosowania podatnik jest uprawniony ze względu na rzeczywisty sposób wykorzystania dobra inwestycyjnego?

2)

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy art. 189 lit. b) lub c) dyrektywy VAT z 2006 r. należy interpretować w ten sposób, że jednorazowe dostosowanie, o którym mowa w pytaniu pierwszym, wstępnego odliczenia dokonanego w pierwszym roku objętym korektą, stanowi środek, który Niderlandy mogą przyjąć do celów stosowania art. 187 dyrektywy VAT z 2006 r.?


(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. 2006, L 347, s. 1.