Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

2.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 406/13


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 4 september 2019 – Finanzamt D/E

(Zaak C-657/19)

(2019/C 406/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Finanzamt D

Verwerende partij: E

Prejudiciële vragen

1)

Is in omstandigheden als die van het hoofdgeding sprake van een werkzaamheid die valt binnen de werkingssfeer van artikel 132, lid 1, onder g), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) (richtlijn 2006/112/EG), als een belastingplichtige in opdracht van de Medizinische Dienst der Krankenversicherung (medische dienst van de ziekteverzekering) adviezen over de zorgbehoefte van patiënten opstelt?

2.

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

a)

Is het voor de erkenning van een ondernemer als een instelling van sociale aard in de zin van artikel 132, lid 1, onder g), van richtlijn 2006/112/EG voldoende dat hij diensten verricht als opdrachtnemer van een instelling die naar nationaal recht erkend is als sociale instelling in de zin van artikel 132, lid 1, onder g), van richtlijn 2006/112/EG?

b)

Indien vraag 2a) ontkennend wordt beantwoord: volstaat het in omstandigheden als die van het hoofdgeding dat de zieken- en verzorgingsfondsen de kosten van een erkende instelling in de zin van artikel 132, lid 1, onder g), van richtlijn 2006/112/EG volledig voor hun rekening nemen, opdat ook een opdrachtnemer van deze instelling kan worden aangemerkt als een erkende instelling?

c)

Indien de vragen 2 a) en 2 b) ontkennend worden beantwoord: mag de lidstaat de erkenning als instelling van sociale aard afhankelijk maken van de voorwaarde dat de belastingplichtige daadwerkelijk een overeenkomst heeft gesloten met een orgaan van sociale zekerheid of maatschappelijk werk, of volstaat het voor een erkenning dat naar nationaal recht een overeenkomst zou kúnnen worden gesloten?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.