Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 191/2


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) op 23 december 2019 — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Zaak C-935/19)

(2020/C 191/02)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Verwerende partij Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prejudiciële vraag

Is de bijkomende belastingverplichting als bedoeld in artikel 112b, lid 2, van de btw-wet verenigbaar met het bepaalde in richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) (meer bepaald de artikelen 2, 250 en 273), artikel 4, lid 3, VEU, artikel 325 VWEU en het evenredigheidsbeginsel?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.