Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 191/5


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 29. januar 2020 — Z mod Finanzamt G

(Sag C-46/20)

(2020/C 191/07)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Z

Sagsøgt: Finanzamt G

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 167 i Rådets direktiv 2006/112/EF (1) af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem til hinder for en national retspraksis, hvorefter retten til fradrag af indgående moms er udelukket i de tilfælde, hvor der er frihed til at vælge, hvortil en transaktion skal henføres, hvis der inden udløbet af den lovbestemte frist for indlevering af den årlige momsangivelse ikke er afgivet en beslutning om henførslen, som er tydelig for afgiftsmyndigheden?

2)

Er artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112 til hinder for en national retspraksis, hvorefter det er underforstået, at der sker henførsel til det private område henholdsvis der består en sådan formodning, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige indikationer for en henførsel til erhvervsdelen?


(1)  EUT 2006, L 347, s. 1.