Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 191/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 29.1.2020 – Z v. Finanzamt G

(Asia C-46/20)

(2020/C 191/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Z

Valittaja: Finanzamt G

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 168 artiklan a alakohta, luettuna yhdessä 167 artiklan kanssa, esteenä kansalliselle oikeuskäytännölle, jonka mukaan oikeutta ostoihin sisältyvän veron vähentämiseen ei ole tapauksissa, joissa suorituksen luokitteluun liittyvä valinnanmahdollisuus on olemassa mutta joissa veroviranomaisten todennettavissa olevaa luokittelupäätöstä ei ollut tehty vuosi-ilmoituksen antamista koskevan lakisääteisen määräajan päättymiseen mennessä?

2)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan a alakohta esteenä kansalliselle oikeuskäytännölle, jonka mukaan katsotaan, että tavara luetaan yksityiseen omaisuuteen tai tällainen olettama pysyy voimassa, jos ei ole (riittävää) näyttöä tavaran luokittelemisesta yrityksen omaisuudeksi?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.