Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 191/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 29. januára 2020 – Z/Finanzamt G

(Vec C-46/20)

(2020/C 191/07)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Z

Žalovaný: Finanzamt G

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 168 písm. a) v spojení s článkom 167 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej nárok na odpočítanie DPH v prípadoch, v ktorých existuje právo voľby v oblasti priradenia v prípade prijímania plnenia, je vylúčený, ak do uplynutia zákonnej lehoty na odovzdanie ročného daňového priznania k DPH nebolo odovzdané rozhodnutie o priradení, ktoré je rozpoznateľné pre finančné orgány?

2.

Bráni článok 168 písm. a) smernice 2006/112 vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sa predpokladá priradenie do súkromnej oblasti, respektíve existuje takáto domnienka, ak neexistujú (dostatočné) indície pre priradenie k majetku podniku?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.