Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 191/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 29 januari 2020 – Z mot Finanzamt G

(Mål C-46/20)

(2020/C 191/07)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Z

Motpart: Finanzamt G

Tolkningsfrågor

1)

Utgör artikel 168 a jämförd med artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) hinder mot en nationell rättspraxis, enligt vilken en avdragsrätt för ingående mervärdesskatt är utesluten i fall där det föreligger en rätt att välja användning vid tillhandahållandet, om det inte framgår för skattemyndigheten att något klassificeringsbeslut har ingetts innan den lagstadgade fristen för att lämna in den årliga mervärdesskattedeklarationen har löpt ut?

2)

Utgör artikel 168 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt hinder mot en nationell rättspraxis, enligt vilken tillhandahållande hänförs till det privata området, respektive att det föreligger en sådan presumtion, om det inte föreligger (tillräckliga) indikationer för ett hänförande till rörelsen?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1.