Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 191/8


Преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht (Австрия), постъпило на 4 февруари 2020 г. — DBKAG/Finanzamt Linz

(Дело C-59/20)

(2020/C 191/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: DBKAG

Ответник: Finanzamt Linz

Преюдициален въпрос

Следва ли член 135, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че за целите на предвиденото в тази разпоредба освобождаване от данък понятието „управление на специални инвестиционни фондове“ обхваща и случая, когато трето лице лицензодател предоставя на инвестиционно дружество (ИД) право на ползване върху специализиран софтуер, разработен конкретно за управлението на специални инвестиционни фондове, ако, както в главното производство, този специализиран софтуер служи само за изпълнението на специфични и съществени дейности във връзка с управлението на специалните инвестиционни фондове, но се задейства на техническата инфраструктура на ИД и може да осъществява функциите си само при субординирано участие на ИД и при непрекъснато ползване на предоставени от ИД пазарни данни?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).