Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 191/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzgericht (Austria) 4. veebruaril 2020 – DBKAG versus Finanzamt Linz

(Kohtuasi C-59/20)

(2020/C 191/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DBKAG

Vastustaja: Finanzamt Linz

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2006/112/EÜ (1) artikli 135 lõike 1 punkti g tuleb tõlgendada selliselt, et selle sättega kehtestatud maksuvabastuse eesmärgil kuulub mõiste „eriotstarbelise investeerimisfondi haldamine“ alla ka kolmandast isikust litsentsiandja poolt investeerimisfondi valitsejale (edaspidi „fondivalitseja“) spetsiaalselt eriotstarbeliste investeerimisfondide haldamiseks loodud eritarkvara kasutusõiguse andmine, kui selle eritarkvara eesmärk on põhikohtuasjaga sarnaselt üksnes eriotstarbeliste investeerimisfondide haldamisele omaste ja oluliste tegevuste tegemine, mis aga toimub fondivalitseja tehnilise taristuga ja selle funktsioone saab täita vaid fondivalitseja ebaolulises mahus osutatud kaasabi tõttu ning kasutades jooksvalt fondivalitseja antud turuandmeid?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).