Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 191/8


2020 m. vasario 4 d.Bundesfinanzgericht (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DBKAG / Finanzamt Linz

(Byla C-59/20)

(2020/C 191/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: DBKAG

Atsakovė: Finanzamt Linz

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2006/112/EB (1) 135 straipsnio 1 dalies g punktas aiškintinas taip, kad šioje nuostatoje numatyto neapmokestinimo tikslais sąvoka „specialių investicinių fondų valdymas“ apima ir licenciją suteikusio trečiojo asmens investicinei bendrovei (IB) suteiktą teisę naudotis specialiems investiciniams fondams specialiai sukurta specialia programine įranga, jei ši speciali programinė įranga, kaip ir pagrindinėje byloje, yra skirta tik būdingai ir esminei veiklai, susijusiai su specialių investicinių fondų veikla, vykdyti, tačiau naudojama kartu su technine IB infrastruktūra ir jos funkcijos gali būti atliekamos tik padedant IB ir tik nuolat naudojantis IB pateikiamais rinkos duomenimis?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).