Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 191/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. februārī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – DBKAG/Finanzamt Linz

(Lieta C-59/20)

(2020/C 191/11)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: DBKAG

Atbildētāja: Finanzamt Linz

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2006/112/EK (1) 135. panta 1. punkta g) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai piemērotu šajā noteikumā paredzēto atbrīvojumu no nodokļa, jēdziens “īpašu ieguldījumu fondu vadīšana” attiecas arī uz īpaši kopīgo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai izstrādātas programmatūras lietošanas tiesību licencēšanu, kuru attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību īsteno licenciārs, kas ir trešā persona, ja šī īpašā programmatūra, kā pamatlietā, ir paredzēta tikai kopīgo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai raksturīgu un būtisku darbību izpildei, tomēr tiek lietota, izmantojot ieguldījumu sabiedrības tehnisko infrastruktūru, un tās funkcijas var tikt īstenotas tikai ar ieguldījumu sabiedrības pakārtotu līdzdarbību un ieguldījumu sabiedrības sniegto tirgus datu pastāvīgu izmantošanu?


(1)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).