Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 191/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Rakúsko) 4. februára 2020 – DBKAG/Finanzamt Linz

(Vec C-59/20)

(2020/C 191/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DBKAG

Žalovaný: Finanzamt Linz

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 135 ods. 1 písm. g) smernice 2006/112/ES (1) vykladať v tom zmysle, že na účely oslobodenia od dane stanoveného v tomto ustanovení pod pojem „správa podielových fondov“ spadá aj situácia, keď externý poskytovateľ licencie poskytne kapitálovej investičnej spoločnosti (KIS) užívacie právo k špeciálnemu softvéru, ktorý bol osobitne vyvinutý pre správu podielových fondov, ak tento špeciálny softvér – tak ako v konaní vo veci samej – slúži výlučne na vykonávanie osobitných a podstatných činností v súvislosti so správou podielových fondov, ale pritom sa vykonáva na základe technickej infraštruktúry KIS a môže plniť svoje úlohy len pomocou sekundárnej spolupráce KIS a pri sústavnom používaní údajov o trhu, ktoré poskytuje KIS?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.