Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 209/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) z 31. marca 2020 – Kemwater ProChemie s. r. o./Odvolací finanční ředitelství

(Vec C-154/20)

(2020/C 209/24)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kemwater ProChemie s. r. o.

Žalovaný: Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade so smernicou 2006/112/ES, (1) pokiaľ je uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty na vstupe podmienené splnením povinnosti zdaniteľnej osoby preukázať, že zdaniteľné plnenie, ktoré prijala, jej poskytla iná konkrétna zdaniteľná osoba?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a ak zdaniteľná osoba uvedenú dôkaznú povinnosť nesplní, možno odoprieť právo na odpočítanie dane na vstupe bez toho, aby sa preukázalo, že táto zdaniteľná osoba vedela alebo mohla vedieť, že nadobudnutím tovaru alebo služieb sa zúčastňuje na daňovom podvode?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).