Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 271/26


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Niedersächsische Finanzgericht (Duitsland) op 2 juni 2020 — I GmbH / Finanzamt H

(Zaak C-228/20)

(2020/C 271/34)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Niedersächsisches Finanzgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: I GmbH

Verwerende partij: Finanzamt H

Prejudiciële vragen

1)

Is § 4, nr. 14, onder b), van de Umsatzsteuergesetz (Duitse wet op de omzetbelasting) verenigbaar met artikel 132, lid 1, onder b), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), voor zover als voorwaarde voor de vrijstelling voor ziekenhuizen die geen publiekrechtelijk lichaam zijn, geldt dat deze ziekenhuizen toegelaten ziekenhuizen zijn in de zin van § 108 van het Sozialgesetzbuch V (vijfde socialezekerheidswetboek)?

2)

Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord: onder welke “sociale voorwaarden” is ziekenhuisverpleging door particuliere ziekenhuizen “vergelijkbaar” met ziekenhuisverpleging door publiekrechtelijke lichamen, in de zin van artikel 132, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.