Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 271/26


Преюдициално запитване от Niedersächsisches Finanzgericht (Германия), постъпило на 2 юни 2020 г. — I GmbH/Finanzamt H

(Дело C-228/20)

(2020/C 271/34)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Niedersächsisches Finanzgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: I GmbH

Ответник: Finanzamt H

Преюдициални въпроси

1)

Съвместим ли е член 4, точка 14, буква b) от Umsatzsteuergesetz (Закон за данъка върху оборота, „UStG“) с член 132, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), доколкото за да бъдат освободени от данък болниците, които не са публичноправни субекти, трябва да са акредитирани съгласно член 108 от Sozialgesetzbuch (SGB) V (Кодекса за социално осигуряване, пета книга — SGB V)?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос: кога болничната помощ, осигурена от уредени от частното право болници, се предоставя при „сравними социални условия“ по смисъла на член 132, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112/ЕО с болничната помощ, осигурена от публичноправни субекти?


(1)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.