Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 271/26


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Niedersächsisches Finanzgericht (Tyskland) den 2. juni 2020 — I GmbH mod Finanzamt H

(Sag C-228/20)

(2020/C 271/34)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Niedersächsisches Finanzgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: I GmbH

Sagsøgt: Finanzamt H

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er § 4, nr. 14, litra b), i Umsatzsteuergesetz (den tyske momslov, herefter »UStG«) forenelig med artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), for så vidt som momsfritagelse for hospitaler, der ikke er offentligretlige organer, knyttes til en betingelse om, at hospitalerne er godkendt i henhold til § 108 i Sozialgesetzbuch V (femte bog i den tyske lov om social sikring, herefter »SGB V«)?

2)

Såfremt det første spørgsmål skal besvares benægtende: Under hvilke betingelser udføres privatretlige sygehuses hospitalsbehandling »under sociale betingelser svarende til« dem, der gælder for hospitalsbehandling, der udføres af offentligretlige organer som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112/EF?


(1)  EFT 2006, L 347, s. 1.