Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Niedersächsisches Finanzgericht (Saksamaa) 2. juunil 2020 – I GmbH versus Finanzamt H

(Kohtuasi C-228/20)

(2020/C 271/34)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Niedersächsisches Finanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: I GmbH

Vastustaja: Finanzamt H

Eelotsuse küsimused

1.

Kas käibemaksuseaduse (Umsatzsteuergesetz, edaspidi „UStG“) § 4 punkti 14 alapunkt b on kooskõlas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), artikli 132 lõike 1 punktiga b, kui nimetatud riigisisene õigusnorm seab haiglatele, mis ei ole avalik-õiguslikud organisatsioonid, maksuvabastuse andmise tingimuseks sotsiaalkindlustusseadustiku V raamatu (Sozialgesetzbuch V) § -s 108 ette nähtud tegevusloa olemasolu?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt, siis millistel tingimustel osutavad eraõiguslikud haiglad haiglaravi avalik-õiguslike organisatsioonidega „võrreldavates sotsiaalsetes tingimustes“ direktiivi 2006/112 artikli 132 lõike 1 punkti b tähenduses?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.