Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 271/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Niedersächsisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 2.6.2020 – I GmbH v. Finanzamt H

(Asia C-228/20)

(2020/C 271/34)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Niedersächsisches Finanzgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: I GmbH

Vastaaja: Finanzamt H

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Sopiiko liikevaihtoverolain (Umsatzsteuergesetz, UStG) 4 §:n 14 kohdan b alakohta yhteen yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 132 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa siltä osin kuin verovapautuksen antaminen sairaaloille, jotka eivät ole julkisyhteisöjen ylläpitämiä laitoksia, edellyttää, että niille on annettu toimilupa sosiaaliturvalain (Sozialgesetzbuch, SGB) V osan 108 §:n nojalla?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen on vastattava kieltävästi: Millä edellytyksillä yksityisoikeudellisten sairaaloiden harjoittamaa sairaalahoitoa harjoitetaan arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla julkisyhteisöjen ylläpitämien laitosten harjoittamaan sairaalahoitoon ”verrattavissa sosiaalisissa olosuhteissa”?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.