Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 271/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Niedersächsisches Finanzgericht (Nemecko) 2. júna 2020 – I GmbH/Finanzamt H

(Vec C-228/20)

(2020/C 271/34)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Niedersächsisches Finanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: I GmbH

Žalovaný: Finanzamt H

Prejudiciálne otázky

1.

Je § 4 bod 14 písm. b) Umsatzsteuergesetz (UStG) (zákon o dani z obratu) (ďalej len „UStG“) zlučiteľný s článkom 132 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) (ďalej len „smernica o DPH“), ak sa oslobodenie od dane pre nemocnice, ktoré nie sú subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, viaže na to, že nemocnice sú povolené podľa § 108 Sozialgesetzbuch (SGB) V (Zákonník sociálneho zabezpečenia V) (ďalej len „SGB V“)?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Za akých predpokladov sú „sociálne podmienky“ hospitalizácie poskytovanej súkromnoprávnymi nemocnicami „porovnateľné s podmienkami“ hospitalizácie platnými pre subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom v zmysle článku 132 ods. 1 písm. b) smernice o DPH?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.