Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av Niedersächsischen Finanzgericht (Tyskland) den 2 juni 2020 – I GmbH mot Finanzamt H

(Mål C-228/20)

(2020/C 271/34)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Niedersächsischen Finanzgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: I GmbH

Motpart: Finanzamt H

Tolkningsfrågor

1)

Är 4 § led 14 b i Umsatzsteuergesetz (mervärdesskattelagen) (nedan kallad UStG) förenlig med artikel 132.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) (nedan kallat mervärdesskattedirektivet), om sjukhus som inte är offentligrättsliga organ undantas från skatteplikt endast om de har tillstånd enligt 108 § i Sozialgesetzbuch (socialförsäkringslagen) (nedan kallad SGB) V?

2)

Om fråga 1 besvaras nekande: Under vilka förutsättningar utförs sjukhusvård av privaträttsliga sjukhus ”under jämförbara sociala betingelser”, i den mening som avses i artikel 132.1 b i mervärdesskattedirektivet, som av offentligrättsliga organ?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1.