Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

28.9.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/10


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Nacional (Spanje) op 1 juli 2020 — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central

(Zaak C-294/20)

(2020/C 320/13)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Audiencia Nacional

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: GE Auto Service Leasing GMBH

Verwerende partij: Tribunal Económico Administrativo Central

Prejudiciële vragen

1)

Dient het als geldig te worden aanvaard dat een belastingplichtige die herhaaldelijk door de belastingdienst is verzocht te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voor het recht op teruggave voldoet, zonder enige redelijke rechtvaardiging nalaat aan dit verzoek te voldoen en, nadat hem teruggave is geweigerd, de verstrekking van de documenten uitstelt tot aan de herzieningsprocedure of tot aan de procedure in rechte?

2)

Kan het als misbruik van recht worden beschouwd dat de belastingplichtige de noodzakelijke inlichtingen waarop hij zijn recht baseert niet aan de belastingdienst verstrekt wanneer hij hiertoe in de gelegenheid wordt gesteld en hem om die inlichtingen wordt verzocht en hij zonder geldige reden nalaat aan dat verzoek te voldoen, maar deze inlichtingen vrijwillig op een later tijdstip aan de herzieningsinstantie of de rechterlijke instantie meedeelt?

3)

Verliest een niet in de lidstaat gevestigde belastingplichtige, doordat hij de relevante inlichtingen ter staving van zijn recht op teruggave zonder geldige reden niet tijdig heeft verstrekt dan wel door zijn onrechtmatige handelwijze zijn recht op teruggave zodra de daartoe bepaalde of verleende termijn is verstreken en de belastingdienst een besluit heeft genomen waarbij de teruggave wordt geweigerd?