Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

9.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 378/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. jūlijā iesniedza Judecătoria Oradea (Rumānija) – Promexor Trade Srl/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

(Lieta C-358/20)

(2020/C 378/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Judecătoria Oradea

Pamatlietas puses

Prasītāja: Promexor Trade Srl

Atbildētāja: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2006/112 (1) normas un nodokļu neitralitātes princips nepieļauj tādas valsts tiesību normas, ar kurām dalībvalsts liek pilsonim uz nenoteiktu laiku iekasēt un samaksāt valstij PVN, tomēr neatzīstot viņam korelatīvi tiesības uz PVN atskaitīšanu, jo viņam pēc nodokļu iestādes ierosmes ir atcelts PVN identifikācijas numurs tā iemesla dēļ, ka PVN deklarācijās, kas iesniegtas secīgus sešus kalendāros mēnešus/secīgus divus kalendāros ceturkšņus, neesot norādīti ar PVN apliekamie darījumi?

2)

Vai, ievērojot pamatlietas strīda apstākļus, ar tiesiskās drošības principu, tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, samērīguma principu un lojālas sadarbības [principu], kā tie izriet no Direktīvas 2006/112/EK, ir saderīga tāda valsts tiesību norma vai nodokļu administrācijas prakse, atbilstoši kurai, lai gan dalībvalsts pēc juridiskās personas lūguma parasti ļauj tai no jauna reģistrēties kā PVN maksātājai pēc tam, kad pēc nodokļu iestādes ierosmes ir atcelts tās PVN identifikācijas numurs, noteiktos konkrētos apstākļos nodokļu maksātājs nevar lūgt jaunu reģistrāciju par PVN maksātāju uz gluži formālu iemeslu pamata, un viņam ir noteikts pienākums uz nenoteiktu laiku iekasēt un samaksāt valstij PVN, tomēr bez viņam korelatīvi atzītām tiesībām uz PVN atskaitīšanu?

3)

Vai, ievērojot pamatlietas strīda apstākļus, tiesiskās drošības princips, tiesiskās paļāvības aizsardzības princips, samērīguma princips un lojālas sadarbības [princips], kā tie izriet no Direktīvas 2006/112/EK, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz noteikt nodokļu maksātājam pienākumu uz nenoteiktu laiku iekasēt un samaksāt valstij PVN, korelatīvi neatzīstot viņam tiesības uz [PVN] atskaitīšanu, ja nodokļu iestāde konkrētajā gadījumā nav pārbaudījusi pamatprasību izpildi, kas vajadzīga tiesību uz PVN atskaitīšanu izmantošanai, un ja nodokļu maksātājs nav veicis nekādu krāpšanu?


(1)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006 L 347, 1. lpp.).