Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

25.1.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 28/30


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 17 november 2020 — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Zaak C-607/20)

(2021/C 28/49)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: GE Aircraft Engine Services Ltd

Verwerende partij: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciële vragen

1)

Vormt de uitgifte van voor externe detailhandelaren bestemde waardebonnen aan werknemers door een belastingplichtige in het kader van een beloningsprogramma voor goed presterende werknemers, een dienst “voor eigen privédoeleinden of voor privédoeleinden van zijn personeel, of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden” in de zin van artikel 26, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn (1)?

2)

Maakt het voor het antwoord op de eerste vraag verschil of de belastingplichtige een bedrijfsdoel nastreeft met de uitgifte van de waardebonnen aan het personeel?

3)

Maakt het voor het antwoord op de eerste vraag verschil of de voor detailhandelaren bestemde en aan het personeel uitgegeven waardebonnen voor eigen gebruik zijn bestemd en voor privédoeleinden van het personeel kunnen worden gebruikt?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).