Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

21.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/6


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 1 december 2021 — W/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

(Zaak C-729/21)

(2022/C 128/08)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: W. Sp. z o. o.

Verwerende partij: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Prejudiciële vragen

1)

Moeten de Unierechtelijke bepalingen inzake de btw aldus worden uitgelegd dat een nationale bepaling als artikel 6, punt 1, van de ustawa o podatku od towarów i usług (wet inzake de belasting op goederen en diensten) van 11 maart 2004 (Dz. U. 2021, volgnr. 685), waarbij de heffing van belasting over de levering van een zelfstandig onderdeel van een onderneming wordt uitgesloten, kan worden toegepast zonder dat de toepassing van een dergelijke vrijstelling afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van artikel 19 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), dat wil zeggen van opvolging in de rechten van de verkoper door de afnemer?

2)

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: moeten voor de toepassing van de vrijstelling van artikel 6, punt 1, van de btw-wet alle bestanddelen van een dergelijk zelfstandig onderdeel van het vermogen van de verkoper worden overgedragen en houdt een wijziging op dit punt (met name de niet-overname van verzekeringsovereenkomsten en van het beheer van de overgedragen goederen) in dat er een belastbare levering van goederen heeft plaatsgevonden?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1