Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

3.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/2


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 7 juni 2022 — IT / Belgische Staat

(Zaak C-365/22)

(2022/C 380/02)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Hof van Cassatie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: IT

Verwerende partij: Belgische Staat

Prejudiciële vraag

Moet artikel 311, lid 1, punt 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) aldus worden uitgelegd dat afgedankte auto’s die door een onderneming voor verkoop van gebruikte voertuigen en voertuigwrakken zijn verworven bij personen als bedoeld in artikel 314 van de richtlijn, en die bestemd zijn om te worden verkocht “voor onderdelen” zonder dat de onderdelen ervan zijn gedemonteerd, gebruikte goederen zijn in de zin van deze bepaling?


(1)  PB L 2006, L347, blz. 1.